Dyskusja o szkolnictwie zawodowym

Data publikacji: 1 marca 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Strategia Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Tarnogórskim na lata 2016 – 2020, powstająca w Biurze Strategii i Rozwoju, była tematem spotkania z udziałem przedstawicieli środowiska tarnogórskich przedsiębiorców i rzemieślników.

Strategia Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Tarnogórskim na lata 2016 – 2020, powstająca w Biurze Strategii i Rozwoju, była tematem spotkania z udziałem przedstawicieli środowiska tarnogórskich przedsiębiorców i rzemieślników.
W spotkaniu zorganizowanym 26 lutego uczestniczyli: starosta Józef Burdziak, sekretarz powiatu Aleksandra Król – Skowron, Mariusz Długajczyk – wiceprezes Izby Przemysłowo – Handlowej, Jadwiga Kubisa – dyrektor Wolnego Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców, Krystian Wonchała – Prezes Inkubatora Przedsiębiorczości, Ewa Brachaczek – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Jolanta Sorn – Tomczewska reprezentująca Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego, a także Anna Kubica i Agnieszka Brzuska – pracownice Biura Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego.

Spotkanie zorganizowano, aby zapoznać przedstawicieli przedsiębiorców z projektem Strategii Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Tarnogórskim na lata 2016 – 2020, zwłaszcza w zakresie udziału pracodawców w procesie kształcenia przyszłych pracowników, a także wymienić opinie i propozycje konkretnych działań, które należy zaplanować i wdrożyć, by podnieść jakość szkolnictwa zawodowego tak, by edukować dla lokalnych przedsiębiorców kompetentne kadry.
Anna Kubica przedstawiła cele strategii oraz najważniejsze kierunki działań dla poszczególnych celów strategicznych.

Podczas spotkania wskazane zostały bariery przeszkadzające w rozwoju szkolnictwa zawodowego. Izba Przemysłowo – Handlowa wskazała na konieczność dynamicznego dostosowywania oferty edukacyjnej do zmieniających się potrzeb lokalnego rynku pracy. Jako przykład podano propozycję natychmiastowej zmiany kierunku kształcenia uczniów, którzy rozpoczęli już naukę w zawodzie, który został wskazany jako nadwyżkowy. Wiceprezes IP-H argumentował, że nie warto kształcić przez kolejnych kilka lat specjalisty, na którego zapotrzebowania nie zgłasza lokalny rynek pracy. Przedstawicielka Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu zauważyła jednak, że w tym celu konieczna byłaby reforma systemu oświaty, ponieważ obecnie zmiana kierunku kształcenia podczas trwania nauki jest sprawą indywidualną każdego ucznia i nie ma przepisów wymuszających na uczniach zmianę kierunku kształcenia.

Wolny Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców wskazuje na brak specjalistów w niektórych dziedzinach np. w cukiernictwie. Dyrektor Kubisa argumentowałaała, że przyszli cukiernicy kształcą się w Piekarach Śląskich, gdyż w Tarnowskich Górach w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich taki kierunek nie istnieje. Wydział Edukacji poinformował, że był organizowany kilkukrotnie nabór, ale brak było chętnych. W tym roku odbędzie się nabór do klasy kształcącej w zawodach cukierników i piekarzy, ale nie wiadomo czy klasa zostanie uruchomiona, bo będzie to zależało od liczby chętnych.

Inkubator Przedsiębiorczości wskazał na konieczność monitorowania losów absolwentów po zakończeniu nauki w szkołach zawodowych Powiatu Tarnogórskiego.

Dyrektor PUP podkreśliła, że uważa za zasadne uwzględnienie w opracowywanej strategii barometru zawodów dla województwa śląskiego, stanowiącego jednoroczną prognozę sytuacji w poszczególnych zawodach. Dzieli on zawody na deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. Powstaje osobno dla każdego powiatu w Polsce. Opiera się na opinii ekspertów, którzy na przełomie III i IV kwartału spotykają się i analizują sytuację w poszczególnych zawodach. Dyrektor PUP zasygnalizowała również, że należy wziąć pod uwagę możliwość realizacji kształcenia zawodowego w oparciu o programy autorskie.

Podczas dyskusji wielokrotnie wskazywano na potrzebę kształcenia zawodowego
u pracodawców. IPH wskazała również na brak odpowiedniego doradztwa zawodowego oraz kampanii informacyjnej w gimnazjach, która powinna ukierunkowywać uczniów na wybór konkretnych, poszukiwanych na rynku pracy kierunków kształcenia . Podkreślono również, że bardzo istotna jest promocja szkolnictwa zawodowego. Aby zachęcić uczniów gimnazjów do podejmowania kształcenia zawodowego konieczna jest zmiana mentalności rodziców mających znaczący wpływ na decyzje gimnazjalistów decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. Pokutuje bowiem przekonanie że szkoły zawodowe nie są dobrym wyborem dla młodzieży na przyszłość.
Uzgodniono, iż projekt Strategii Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2020, zostanie przekazany uczestnikom spotkania do zaopiniowania i wniesienia ewentualnych uwag.

Call Now ButtonZadzwoń teraz