Starostowie śląscy spotkali się w powiecie żywieckim

Data publikacji: 3 marca 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

29 lutego br. w Łodygowicach (powiat żywiecki) odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego, w którym uczestniczył starosta tarnogórski Józef Burdziak. Gospodarz konwentu, starosta żywiecki Andrzej Kalata przywitał przybyłych starostów i po prezentacji promocyjnego filmu o powiecie żywieckim przekazał prowadzenie obrad przewodniczącemu Konwentu Andrzejowi Płonce – staroście bielskiemu.

29 lutego br. w Łodygowicach (powiat żywiecki) odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego, w którym uczestniczył starosta tarnogórski Józef Burdziak. Gospodarz konwentu, starosta żywiecki Andrzej Kalata przywitał przybyłych starostów i po prezentacji promocyjnego filmu o powiecie żywieckim przekazał prowadzenie obrad przewodniczącemu Konwentu Andrzejowi Płonce – staroście bielskiemu. Jako pierwszy z zaproszonych gości głos zabrał wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed, który zaprosił starostów do współpracy, zadeklarował pomoc w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez samorządy. Omówił kierunki prowadzonych prac sejmowych, zagadnienia z zakresu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, a także program 500+ w rodzinach zastępczych. W Konwencie wziął również udział I wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, który omówił nadzór wojewody nad realizacją zadań z zakresu pieczy zastępczej oraz finansowanie zadań zleconych powiatom z zakresu administracji rządowej.
Po wysłuchaniu wystąpień gości, Konwent przyjął projekt wystąpienia do Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ w sprawie możliwości pozyskania środków z funduszu na realizację programów: przesiewowe badania usg piersi oraz program profilaktyki prostaty.
Starosta bielski Andrzej Płonka przekazał informacje o postępie prac nad zmianami przepisów ustawy o cmentarzach i pochówku w zakresie wystawiania kart zgonu i przedstawił projekt wystąpienia do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyjaśnienie treści znowelizowanej ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych w zakresie zatwierdzania statutu i zmian w statucie spółki ds. zagospodarowania wspólnot gruntowych.
Starosta żywiecki Andrzej Kalata przedstawił stanowisko w sprawie zmiany ustawy z dnia 10 grudnia 2010 r. o Publicznym Transporcie Zbiorowym w zakresie wprowadzenia wyłączności dla operatorów na liniach użyteczności publicznej ujętych w planie transportowym organizatora. Przedstawił również projekt wystąpienia do Marszałka Województwa Śląskiego o wyjaśnienie kwestii wypłacania rekompensaty z tytułu stosowania przez przewoźników ulg ustawowych na liniach wojewódzkich i międzywojewódzkich, dla których nie został sporządzony plan transportowy.
Konwent Powiatów Województwa Śląskiego wyraził także swoje stanowisko w sprawie propozycji zmian w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz zmian ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Call Now ButtonZadzwoń teraz