IV Powiatowy Konkurs Ekologiczny

Data publikacji: 27 kwietnia 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Drodzy nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych, pragniemy zachęcić Was do udziału w IV Powiatowym Konkursie Ekologicznym dla Szkół Podstawowych
pod honorowym patronatem starosty tarnogórskiego. 5 maja upływa termin zgłaszania uczestników, a 20 maja termin składania prac.

Oto regulamin konkursu:


Drodzy nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych, pragniemy zachęcić Was do udziału w IV Powiatowym Konkursie Ekologicznym dla Szkół Podstawowych
pod honorowym patronatem starosty tarnogórskiego. 5 maja upływa termin zgłaszania uczestników, a 20 maja termin składania prac.

Oto regulamin konkursu:

1. Organizatorem IV Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla szkół podstawowych jest Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach oraz Pan Andrzej Pilot pełniący funkcję Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Konkurs został objęty honorowym patronatem Józefa Burdziaka Starosty Tarnogórskiego.
2. Celem konkursu jest rozwinięcie zainteresowania młodzieży ekologią, własnym środowiskiem, różnorodnością pozyskiwania energii i jej gospodarowaniem oraz kształtowanie współodpowiedzialności za swoje środowisko.
3. Tematy i formy prac konkursowych:
• dla klas VI: Ekologia w encyklice papieskiej „Laudato si” lub Zasady funkcjonowania Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów w Gliwicach – nowego składowiska tarnogórskich odpadów – pisemne opracowanie (egzemplarz pracy w maszynopisie do 20 stron czcionką Arial 14, można dodać opracowania graficzne)
• dla klas IV i V: Ekologia w encyklice papieskiej „Laudato si” lub Zasady funkcjonowania Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów w Gliwicach – nowego składowiska tarnogórskich odpadów – film lub prezentacja (czas trwania filmu do 4 minut, maksymalna ilość slajdów w prezentacji – 15)
• dla klas I,II,III – Co i gdzie wyrzucić? – zasady segregacji odpadów – praca plastyczna (wykonana dowolną techniką)
4. Prace należy opisać, podając imię i nazwisko autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, adres szkoły, bibliografię (dotyczy kategorii 1 i 2). Do pracy konkursowej należy dołączyć zgodę rodziców na udział w konkursie i publikację danych osobowych oraz wizerunku dziecka. Dla finalistów przewidziane są nagrody-niespodzianki.
5. Kandydatów zgłasza nauczyciel – opiekun do dnia 05 maja 2016 (formularz zgłoszeniowy, zgoda rodziców oraz regulamin konkursu do pobrania na stronie: www.chemiktg.pl).
6. Prace konkursowe należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących do dnia 20 maja 2016. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 31 maja 2016. Termin uroczystości wręczenia nagród zostanie podany wraz z ogłoszeniem wyników.
7. Kontakt z organizatorami:
Ewa Cornik, tel: 508 736 524, e-mail: ewacornik@poczta.onet.pl
Beata Wardulińska, tel: 698448158, e-mail: beatakosik@interia.pl
Jarosław Wesołek, tel: 694 071 833, e-mail: weskom2@wp.pl

8. W skład Jury mogą wchodzić przedstawiciele organizatorów konkursu, oraz specjaliści w dziedzinach objętych konkursem. Przewodniczącym Jury jest wicedyrektor szkoły, który powołuje skład co najmniej 5 – osobowy spośród uprawnionych.
9. Zadania Jury. Jury ocenia prace konkursowe w każdej kategorii według następujących kryteriów:
• wartość merytoryczna pracy i jej powiązanie z tematem 0-10 punktów
• wartość artystyczna pracy 0-10 punktów

10. Przyznawanie nagród. W przypadku, gdy organizator nie dysponuje trzema identycznymi nagrodami za równoważne miejsca w trzech kategoriach odbywa się losowanie zgromadzonych przez organizatora nagród.
11. Oddane do oceny prace stają się własnością organizatora konkursu i nie podlegają zwrotowi.
12. Werdykt Jury jest publikowany w na stronie internetowej organizatora oraz w środkach masowego przekazu.
13. W sprawach spornych dotyczących regulaminu konkursu decyduje Rada Pedagogiczna organizatora zwykłą większością głosów. W sprawach spornych dotyczących werdyktu decyduje Jury zwykłą większością głosów. Od decyzji Jury przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników na stronie internetowej organizatora.

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie w imieniu organizatorów i dyrektora Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach
Ryszarda Mitręgi.

Call Now ButtonZadzwoń teraz