Zawiadomienie

Data publikacji: 27 kwietnia 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zawiadamia się, że w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przy ul. Mickiewicza 41, w terminie od 16 maja 2016 roku do 6 czerwca 2016 roku w godzinach pracy komórki organizacyjnej Geodeta Powiatowy, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Boniowice, Karchowice, Wieszowa i Zawada w jednostce ewidencyjnej Zbrosławice.

Dokumentacja tego projektu, składająca się z :

-wykazów zmian gruntowych,
-map ewidencyjnych,
-kartotek budynków,

Zawiadamia się, że w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przy ul. Mickiewicza 41, w terminie od 16 maja 2016 roku do 6 czerwca 2016 roku w godzinach pracy komórki organizacyjnej Geodeta Powiatowy, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Boniowice, Karchowice, Wieszowa i Zawada w jednostce ewidencyjnej Zbrosławice.

Dokumentacja tego projektu, składająca się z :

-wykazów zmian gruntowych,
-map ewidencyjnych,
-kartotek budynków,
-kartotek lokali,

opracowana została na podstawie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 520 ze zm) oraz § 56 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 542 ze zm.).

Każda osoba i podmiot, których interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo – kartograficznego może w okresie jego wyłożenia zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków i założenia ewidencji budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Brak zainteresowania ze strony właściwych podmiotów, a w szczególności właścicieli nieruchomości nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia projektu operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia danych w ewidencji gruntów i budynków powiatu tarnogórskiego.

Call Now ButtonZadzwoń teraz