Wspólny głos powiatowych samorządów

Data publikacji: 6 czerwca 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

10 ważnych stanowisk, ustalone priorytety na 2016 rok, znakomici goście, ciekawe rozmowy – wszystko to wydarzyło się podczas XX Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, w którym uczestniczył starosta tarnogórski Józef Burdziak.

10 ważnych stanowisk, ustalone priorytety na 2016 rok, znakomici goście, ciekawe rozmowy – wszystko to wydarzyło się podczas XX Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, w którym uczestniczył starosta tarnogórski Józef Burdziak.
Spotkanie odbyło się 31 maja i 1 czerwca br. w Ossie koło Rawy Mazowieckiej. Oprócz delegatów, wzięli w nim udział goście, a wśród nich m.in. Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP; Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli; Kazimierz Bujakowski, Główny Geodeta Kraju; Jacek Bogucki, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju; Jerzy Stępień, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku; dr Tomasz Żukowski, radca marszałka Sejmu RP; Stefan Löwl, Starosta Powiatu Dachau, reprezentujący Związek Powiatów Niemieckich; gen. Władysław Padło z Komendy Głównej Policji; Dariusz Minkiewicz, dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji; Leszek Świętalski, sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich RP; Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich; Sławomir Neumann, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej w Sejmie; Władysław Kosiniak-Kamysz, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego; Andrzej Maciejewski, przewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Ciekawe wystąpienie miał Krzysztof Kwiatkowski. Odniósł się w nim do wyników kontroli dotyczących samorządów, które ukazały się w ostatnim czasie. Dotyczyły one m.in. obiektów mostowych – gdzie we wnioskach z tej kontroli NIK zapostulowała o środki dla samorządów na ten cel czy prawa wyłącznego przy publicznym transporcie zbiorowym – kiedy to NIK stwierdziła, że takie prawo samorządom należy zapewnić.
– Powiaty mają w Najwyższej Izbie Kontroli sprzymierzeńca. Każda złotówka wydana przez samorząd jest efektywniejsza niż ta wydana przez rząd – mówił prezes Krzysztof Kwiatkowski.

Kazimierz Bujakowski tłumaczył, że choć współpraca między samorządami a Głównym Urzędem Kartografii układa się dobrze, to istnieją jeszcze dwa obszary, które wymagają jeszcze ściślejszej współpracy między – Chodzi o systemy informatyczne, które są stosowane do gromadzenia danych geodezyjnych i to wykorzystanie środków unijnych – twierdził.

Gromkimi oklaskami zakończyło się wystąpienie Jerzego Stępnia. Mówił on o przyszłości samorządów, w tym ważnej roli powiatów. – Podstawową jednostką w przyszłości będzie powiat, a gminy w większości będą pełniły funkcję pomocniczą powiatu. Te słowa mogą budzić oburzenie, ale wypowiadam je, patrząc na państwo jako całość, a przede wszystkim na więzy wspólnotowe. Te rzeczywiste odniesienia wyznaczają granice podziałów terytorialnych. Powiat jest więc silny i będzie coraz silniejszy! – argumentował.

O znaczeniu współpracy polsko- niemieckiej i komitetu CEMR ciekawie opowiadał Stefan Löwl.

Zgromadzenie przyjęło sprawozdania Zarządu z działalności Związku Powiatów Polskich w roku 2015. i z wykonania budżetu.

Dużo miejsca poświęcono rozmowom o finansach JST. – Budżety samorządów są w dalszym ciągu budżetami historycznymi – przypominał Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu ZPP, starosta bocheński. – Dochody powiatów należy usystematyzować i w końcu rząd powinien się tym zająć – dodawał Józef Michalik, starosta lubaczowski.

Andrzej Stolpa, starosta płoński mówił o finansowaniu ochrony zdrowia i nierównym traktowaniu sektora prywatnego i publicznego. – Od 2010 r. nie wzrosła wartość punktu przeliczeniowego w szpitalach a wartość stawki kapitacyjnej dla lekarzy wzrosła o prawie 50% – przypominał.

Zgromadzenie podjęło także 10 stanowisk, które osobno opisujemy w Dzienniku Warto Wiedzieć. Są to stanowiska w sprawie: publicznego transportu zbiorowego; funkcjonowania systemu pieczy zastępczej; szpitali powiatowych; dróg lokalnych; koniecznych zmian w zakresie dysponowania przez samorządy środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; przyszłości oświaty; ustrojowych i finansowych podstaw funkcjonowania samorządu powiatowego; pełnienia dyżurów nocnych przez apteki ogólnodostępne; integralności granic jednostek samorządu terytorialnego oraz uregulowania sytuacji prawnej pojazdów usuniętych z dróg przed 2009 r.
Z treścią wszystkich stanowisk można zapoznać się pod adresem:
http://www.zpp.pl/aktualnosci/xx-zgromadzenie-ogolne-zpp-stanowiska

Call Now ButtonZadzwoń teraz