Są pieniądze dla pracodawców

Data publikacji: 29 czerwca 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach uprzejmie zaprasza pracodawców do składania wniosków o refundację kosztów wynagrodzenia dla skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Pracodawcy oraz przedsiębiorcy mogą ubiegać się o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nieprzekraczających jednak kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia. Pracodawcy będą zobowiązani do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy takich osób przez okres 12 miesięcy refundacji i następnie przez okres kolejnych 12 miesięcy.

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach uprzejmie zaprasza pracodawców do składania wniosków o refundację kosztów wynagrodzenia dla skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Pracodawcy oraz przedsiębiorcy mogą ubiegać się o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nieprzekraczających jednak kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia. Pracodawcy będą zobowiązani do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy takich osób przez okres 12 miesięcy refundacji i następnie przez okres kolejnych 12 miesięcy. W przypadku niewywiązania się z tego warunku powstaje po stronie pracodawcy obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi.
W momencie rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy Kodeks Pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 12 miesięcy, Powiatowy Urząd Pracy kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.
W przypadku, kiedy u pracodawcy, u którego w okresie ostatnich
6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia
z przyczyn dotyczących zakładu pracy, umowa nie może zostać zawarta.
Wnioski dot. powyższej formy dostępne są w siedzibie Powiatowego Urzędy Pracy w Tarnowskich Górach oraz do pobrania ze strony internetowej Urzęd www.pup-tg.pl
Szczegółowe informacje dot. refundacji części wynagrodzenia dla skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia można uzyskać w siedzibie PUP w pok. 110 lub pod nr tel. 32 285 50 38 wew. 142.

Call Now ButtonZadzwoń teraz