Wspólny konwent starostów ze Śląska i Małopolski

Data publikacji: 21 września 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Starosta Józef Burdziak reprezentował tarnogórski samorząd powiatowy na Konwencie Powiatów Województwa Śląskiego i Województwa Małopolskiego, który odbył się 16-17 września w Tomaszowicach koło Krakowa. W obradach wzięło udział ponad czterdziestu starostów i członków zarządów powiatów.

Starosta Józef Burdziak reprezentował tarnogórski samorząd powiatowy na Konwencie Powiatów Województwa Śląskiego i Województwa Małopolskiego, który odbył się 16-17 września w Tomaszowicach koło Krakowa. W obradach wzięło udział ponad czterdziestu starostów i członków zarządów powiatów.
Obradom przewodniczyli: przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego Józef Krzyworzeka – starosta krakowski oraz Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego Andrzej Płonka – starosta bielski. W spotkaniu wziął również udział Ludwik Węgrzyn – starosta bocheński i prezes Związku Powiatów Polskich.
Obrady podzielone zostały na trzy bloki tematyczne : zmiany w zakresie prawa budowlanego i planowania przestrzennego; funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej oraz kierunki zmian w systemie edukacji.

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk wraz z Tomaszem Żuchowskim, podsekretarzem stanu w ministerstwie, zaprezentowali planowane zmiany w prawie budowlanym i planowaniu przestrzennym, które zawarte będą w Kodeksie urbanistyczno-budowlanym. Nowe prawo ma uspójnić proces planowania przestrzennego oraz proces inwestycyjno-budowlany, dzięki czemu możliwe będzie wyeliminowanie wielu problemów interpretacyjnych.
Chcemy jeszcze we wrześniu, przy okazji Dnia Budowlanych, skierować projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego do konsultacji publicznych. Celem kodeksu jest przywrócenie efektywnego prowadzenia polityki przestrzennej, usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz efektywne lokalizowanie i realizacja inwestycji publicznych. W kodeksie wprowadzono kategorie dotyczące różnych inwestycji. W zależności od ich rodzaju będzie stosowany odpowiedni proces dochodzenia do pozwolenia na budowę albo do momentu, w różnie interpretowane, co powoduje, że inwestor bardzo często ma problem, żeby je zrozumieć i właściwie stosować. Kodeks którym będzie można zgodnie z prawem rozpocząć budowę. Dzisiaj przepisy regulujące proces budowlany są rozproszone w wielu aktach prawnych, są to pewna całość, która zawiera rozwiązania z zakresu prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami i innych uregulowań, które dzisiaj regulują sprawy inwestycji drogowych czy kolejowych. Po przyjęciu kodeksu proces inwestycyjny będzie jasny, klarowny i sprawniej będzie można budować – zapewnił minister Adamczyk.
Zmiany w przepisach prawa wymagać będą większego zaangażowania gmin w procedowaniu planów zagospodarowania przestrzennego. Minister zapowiedział również zmiany w nadzorze budowlanym, zarówno organizacyjne jak i zadaniowe.
Starostowie podkreślali, że zmiany prawa budowlanego idą w dobrym kierunku, są pozytywnie oceniane przez samorządowców i inwestorów. Zwracali uwagę na wiele problemów, jakie obecnie występują w procesie inwestycyjnym.
W odpowiedzi na liczne pytania starostów minister zapewnił również, że prowadzone są prace nad zwiększeniem środków z budżetu państwa na remonty i przebudowy dróg lokalnych.

Piotr Gryza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia omówił zasady finansowania świadczeń zdrowotnych w roku 2017 i w latach następnych.
Przekazał, że rząd chce odejść od dotychczasowych praktyk i planuje stworzyć sieć szpitali, w której placówki będą funkcjonować przez okres 4 lat. Zapowiadane zmiany w zasadach finansowania świadczeń w większości przypadków będą miały w roku 2017 charakter pilotażowy. W roku 2017 Ministerstwo planuje przeprowadzić konkursy na SOR-y i izby przyjęć. Ministerstwo zapowiada także wdrożenie dwóch programów: Narodowego Programu Zdrowia i Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego.

Zmiany w systemie edukacji referowały: śląski kurator oświaty Urszula Bauer oraz Barbara Nowak – małopolski kurator oświaty. Przedstawiając zaproponowane przez Ministerstwo Edukacji zmiany, zwróciły szczególną uwagę na potrzebę rozwoju szkolnictwa zawodowego. Ministerstwo wspierając działania samorządów planuje utworzyć fundusz rozwoju edukacji zawodowej, z którego środki przeznaczone będą między innymi na doposażenie szkół, pokrycie kosztów prowadzenia praktycznej nauki zawodu u pracodawcy oraz inne działania związane z edukacją branżową.

Call Now ButtonZadzwoń teraz