„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 roku

Data publikacji: 2 grudnia 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że Rada Nadzorcza zatwierdziła Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III.
Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. W ramach programu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazuje środki finansowe jednostkom samorządu powiatowego na realizację zgłoszonych projektów.
Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w ramach:


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że Rada Nadzorcza zatwierdziła Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III.
Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. W ramach programu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazuje środki finansowe jednostkom samorządu powiatowego na realizację zgłoszonych projektów.
Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w ramach:

1. obszaru B – na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

2. obszaru C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

3. obszaru D – na likwidację barier transportowych;

4. obszaru E – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

5. obszaru F – na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej;

6.obszaru G – na finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje, w tym treść programu oraz procedury znajdują się na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce „Komunikaty”.
Podmioty zainteresowane uczestnictwem w programie proszone są o złożenie do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach kompletu dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2017 roku.
Dodatkowe informacje uzyskać można u Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych, tel. 32 381 37 60 w godzinach pracy starostwa.

Call Now ButtonZadzwoń teraz