Centrum Usług Społecznych coraz bliżej

Data publikacji: 13 stycznia 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Jedenaście ofert wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację robót budowlanych związanych z adaptacją budynku starostwa przy ul. Sienkiewicza 16 na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych.

Jedenaście ofert wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację robót budowlanych związanych z adaptacją budynku starostwa przy ul. Sienkiewicza 16 na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych.
11 stycznia 2017 r. nastąpiło komisyjne otwarcie kopert. Okazało się że większość oferentów zaproponowała cenę brutto przekraczającą limit środków finansowych, jakie Powiat Tarnogórski zamierza przeznaczyć na realizację tego zadania. Obecnie trwa procedura sprawdzania i oceny ofert mieszczących się w założonej przez zamawiającego kwocie. Termin wyłonienia wykonawcy zależy od tego, czy będzie konieczność wyjaśniania lub uzupełniania złożonych oświadczeń i dokumentów. Informację o tym, jakie firmy złożyły swoje oferty, publikujemy pod adresem: http://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=83&parcat=16&t=menu

Przypomnijmy, że na adaptację budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych Powiat Tarnogórski otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1 mln 924 tys. 838,49 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020.
Funkcjonujące dotychczas w budynku przy ul. Sienkiewicza 16 wydziały i biura zostały przeniesione na ul. Opolską 21a i Karłuszowiec 5. Trwa przenoszenie ostatnich mebli i sprzętów.
Centrum Usług Społecznych, które po kompleksowym remoncie budynku powstanie przy ul. Sienkiewicza 16, będzie obejmowało: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (która zostanie przeniesiona z obecnej siedziby przy ul. Sienkiewicza 8), a także Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności i biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
Celem utworzenia CUS jest rozwój i profesjonalizacja usług aktywizacji społecznej i zawodowej, szerzenia wiedzy, udzielania wsparcia i pomocy na rzecz mieszkańców powiatu tarnogórskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym i dotkniętych różnego rodzaju dysfunkcjami, zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych oraz podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób realizujących zadania związane ze świadczeniem usług społecznych.
Całkowite koszty adaptacji budynku na potrzeby Centrum to 3 mln 985 tys. 172,85 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 1 mln 924 tys. 838,49 zł. Pozostałe środki będą pochodzić z budżetu powiatu.
Planowany zakres prac obejmuje: remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego i wzmocnieniem konstrukcji dachu; termomodernizację ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych, stropu nad ostatnią kondygnacją użytkową; wymianę stolarki drzwiowej i okiennej; przebudowę strefy głównego wejścia, w tym schodów zewnętrznych i wewnętrznych w strefie wiatrołapu; remont kominów; umiejscowienie projektowanych kanałów wentylacyjnych; remont tarasu; wykonanie odcinków zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej; dostosowanie obiektu do warunków bezpieczeństwa pożarowego i higieniczno-sanitarnych; dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych w tym budowę windy osobowej; przebudowę, remont pomieszczeń wewnętrznych budynku; zmianę funkcji pomieszczeń magazynowych w piwnicy na archiwa zakładowe; przebudowę wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania. Ostatnim etapem będzie zakup wyposażenia budynku.

Call Now ButtonZadzwoń teraz