Przedstawiciele powiatu w Ministerstwie Środowiska

Data publikacji: 27 marca 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Wicestarosta Marian Szukalski oraz naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego Henryk Bonk reprezentowali samorząd Powiatu Tarnogórskiego na posiedzeniu Zespołu ds. terenów zdegradowanych, które odbyło się 17 marca w Ministerstwie Środowiska w Warszawie.

Wicestarosta Marian Szukalski oraz naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego Henryk Bonk reprezentowali samorząd Powiatu Tarnogórskiego na posiedzeniu Zespołu ds. terenów zdegradowanych, które odbyło się 17 marca w Ministerstwie Środowiska w Warszawie. Celem zaproszenia przedstawicieli powiatu na to posiedzenie było przedstawienie przez nich prezentacji dotyczącej sytuacji na terenie dawnych Zakładów Chemicznych w Tarnowskich Górach, w szczególności informacji o instytucjonalnych, prawnych i finansowych przeszkodach, które wstrzymują możliwość rozwiązania problemu likwidacji odpadów.

Przedstawiciele starostwa przedstawili krótko historię powstania problemu odpadów oraz dane na temat ich ilości i dotychczasowych działań likwidatora Zakładów Chemicznych. Podsumowali również działania, jakie podejmował w przeszłości Powiat Tarnogórski w tej sprawie oraz obecną sytuację, w tym przede wszystkim przeszkody formalne uniemożliwiające kontynuowanie likwidacji odpadów. Głównymi przeszkodami są zobowiązania finansowe likwidatora Zakładów Chemicznych oraz ich dzisiejsze konsekwencje, a także zaleganie części odpadów na terenie nieruchomości osób prywatnych. Usunięcie tych przeszkód leży poza właściwością i możliwościami władz powiatu.

Wskazano następnie na działania podjęte w tej sytuacji przez starostę, które doprowadziły do podjęcia prac nad rozwiązaniem wskazanych problemów przez władze centralne oraz komisję sejmową. Efektem tych działań jest też pośrednio powołanie samego Zespołu, gdyż problemy podobne do tarnogórskich mają również inne samorządy. Swoje prezentacje na temat problemów z odpadami niebezpiecznymi przedstawiły 17 marca również samorządy Jaworzna i Bydgoszczy.
Dotychczasowe doświadczenia z realizacji programu likwidacji „bomb ekologicznych” zaprezentował również przedstawiciel Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, natomiast przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił informacje o aktualnych możliwościach i ograniczeniach w zakresie finansowania takich przedsięwzięć.

W drugiej części spotkania przyjęto Program działania Zespołu ds. terenów zdegradowanych, w którym zaplanowano działania w następujących obszarach:
– zanieczyszczenie powierzchni ziemi,
– miejsca nagromadzenia odpadów, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi,
– tereny, na których występują niekorzystne zmiany naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi oraz problematyka wykorzystania odpadów wydobywczych.
Do realizacji konkretnych zadań w poszczególnych obszarach zaproponowano utworzenie roboczych podzespołów z udziałem m.in. przedstawicieli Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Państwowego Instytutu Geologicznego oraz Głównego Instytutu Górnictwa, a także przedstawicieli administracji rządowej. Wyniki działań podzespołów posłużyć mają do wypracowania propozycji nowych rozwiązań prawno-organizacyjnych.

Zespół ds. terenów zdegradowanych został powołany zarządzeniem Ministra Środowiska z 5 października 2016 roku. Przewodniczącym Zespołu jest podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, minister Sławomir Mazurek, który 29 września ubiegłego roku osobiście wizytował teren Zakładów Chemicznych.

Call Now ButtonZadzwoń teraz