Podział kompetencji w nowym Zarządzie Powiatu

Data publikacji: 14 kwietnia 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Starosta Krystyna Kosmala wydała wczoraj (13 kwietnia) zarządzenie, w którym dokonuje podziału kompetencji pomiędzy osobami z zespołu kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. Pełnią one nadzór nad działaniem następujących komórek organizacyjnych Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych:

Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala:

Starosta Krystyna Kosmala wydała wczoraj (13 kwietnia) zarządzenie, w którym dokonuje podziału kompetencji pomiędzy osobami z zespołu kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. Pełnią one nadzór nad działaniem następujących komórek organizacyjnych Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych:

Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala:
Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem, Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Geodeta Powiatowy, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Biuro Bezpieczeństwa Publicznego, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Wydział Strategii i Rozwoju, Samodzielne stanowisko ds. BHP, Audytor Wewnętrzny, Biuro ds. Obsługi Prawnej, Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, sprawowanie w imieniu Zarządu Powiatu nadzoru nad Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowskich Górach.

Wicestarosta Tarnogórski Stanisław Torbus:
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich, sprawowanie w imieniu Zarządu Powiatu nadzoru nad Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, sprawowanie w imieniu Zarządu Powiatu nadzoru nad: Domem Pomocy Społecznej w Łubiu, Domem Pomocy Społecznej w Miedarach, Domem Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach.


Członek Zarządu Powiatu Adam Baron:

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, Biuro Komunikacji Społecznej; sprawowanie w imieniu Zarządu Powiatu nadzoru nad działaniem Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty, sprawowanie w imieniu Zarządu Powiatu nadzoru nad działaniem szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, dla których Powiat jest organem prowadzącym.


Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Łoziński:

Wydział Budownictwa i Architektury, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, sprawowanie w imieniu Zarządu Powiatu nadzoru nad Zarządem Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach.

Nieetatowy Członek Zarządu Powiatu – Stanisław Wieczorek:sprawowanie w imieniu Zarządu Powiatu nadzoru nad działaniem Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim.

Skarbnik Powiatu Cezary Baryłko:
Wydział Budżetu, Wydział Finansowo-Księgowy.

Sekretarz Powiatu Marcin Piątek:

Wydział Administracji i Zarządzania, Wydział Gospodarczy, Biuro Kadr, Biuro Rady Powiatu.

Zarządzenie Starosty nr 49/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie podziału kompetencji pomiędzy osobami zespołu kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach weszło w życie z mocą obowiązującą od 10 kwietnia 2017 r.

Zadzwoń teraz