Ogłoszenie o naborze

Data publikacji: 12 września 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach  informuje, że zatrudni na umowę zlecenia/umowę o świadczenie usług lekarza – przewodniczącego składu orzekającego o specjalizacji:
ORTOPEDA

Wymagania:

–wykształcenie wyższe medyczne,
–prawo wykonywania zawodu lekarza,
–co najmniej I stopień specjalizacji,

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach  informuje, że zatrudni na umowę zlecenia/umowę o świadczenie usług lekarza – przewodniczącego składu orzekającego o specjalizacji:
ORTOPEDA

Wymagania:

–wykształcenie wyższe medyczne,
–prawo wykonywania zawodu lekarza,
–co najmniej I stopień specjalizacji,
Wymogi kwalifikacyjne jakie powinien spełniać lekarz określa §21 rozporządzenia Ministra Gospodarki,  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności  i  stopniu niepełnosprawności  (Dz. U. z 2015r.poz. 1110 tekst jednolity ze zm.).

Zadania lekarza w Zespole:
– dokonanie wstępnej weryfikacji złożonej dokumentacji o której mowa jest w §6 ust.2 i 3 oraz § 33 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U z 2015 r, poz. 1110 z późn. zm.) , w zakresie kompletności oraz konieczności jej uzupełnienia o badania potwierdzające rozpoznaną chorobę zasadniczą, a także określenie specjalności lekarza Przewodniczącego Składu Orzekającego odpowiedniej do rozpoznanych schorzeń osoby zainteresowanej lub dziecka,
– przewodniczenie posiedzeniom Składu Orzekającego Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
– sporządzanie oceny stanu zdrowia dziecka lub osoby zainteresowanej
na podstawie badania, lub bez badania, jeżeli uzna przedstawiona dokumentację medyczna
za wystarczająca,
– wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
z uwzględnieniem wskazań do ulg i uprawnień oraz uzasadnieniem zawierającym wskazanie faktów, które uznano za istotne w sprawie i udowodnione,
– ogłaszanie na posiedzeniu treści orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
– rozpatrywanie odwołań w ramach samokontroli.

Szczegółowych informacji udziela Przewodnicząca  Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności Beata Dymarczyk-Grochowina
tel. 32 381 87 64.

Call Now ButtonZadzwoń teraz