Ważne: do dnia 29 listopada br. szkoły mogą składać wnioski na wyposażenie szkół w gabinety profilaktyki zdrowotnej.

Data publikacji: 28 listopada 2017
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach uprzejmie informuję, że w dniu 15 listopada 2017 roku Senat RP podjął uchwałę w sprawie przyjęcia ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017, która w art. 16 c przewiduje utworzenie rezerwy celowej z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, o których mowa w art. 6 ust.1 ustawy z dnia z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774).

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach uprzejmie informuję, że w dniu 15 listopada 2017 roku Senat RP podjął uchwałę w sprawie przyjęcia ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017, która w art. 16 c przewiduje utworzenie rezerwy celowej z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, o których mowa w art. 6 ust.1 ustawy z dnia z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774).
Wojewoda posiada możliwość przyznania dotacji m. in. w przypadku:
– jednostek samorządu terytorialnego w zakresie szkół na rzecz których nie zostały złożone wnioski o dotację,
– jednostek samorządu terytorialnego, w tym jednostek samorządu terytorialnego prowadzących szkoły publiczne na podstawie porozumienia z inną jednostką samorządu terytorialnego albo z właściwym ministrem, o którym mowa w art. 8 ust. 19 i 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U; z 2017 r. poz. 59 i 949),
– podmiotów prowadzących szkoły publiczne na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy.

Wniosek powinien zawierać:
1.dane identyfikacyjne podmiotu prowadzącego szkołę:
a.nazwę,
b.określenie jej typu,
c.adres do korespondencji;
2.nazwę i adres szkoły;
3.wnioskowaną kwotę dofinansowania;
4.oświadczenie, że gabinet profilaktyki zdrowotnej w szkole będzie prowadzony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu świadczeń pielęgniarki lub higienistki szkolnej finansowanych ze środków publicznych.
Ponadto do wniosku należy dołączyć uzasadnienie wnioskowanej kwoty dofinansowania zawierające wykaz oraz szacowaną cenę planowanego do zakupienia sprzętu, wymienionego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. (Dz. U. 2016 poz. 86, zał.4). W przypadku gdy podmiot prowadzi więcej niż jedną szkołę, dopuszcza się sporządzenie jednego wniosku dla wszystkich szkół.
Dodatkowo do wniosku należy dołączyć informację dotyczącą klasyfikacji budżetowej wnioskowanych szkół spełniających kryteria określone w art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe z podaniem działu, rozdziału i paragrafu.
Wnioski należy kierować do dnia 29.11.2017 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu) bezpośrednio do
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowe
ul. Karłuszowiec 5
42-600 Tarnowskie Góry

Zadzwoń teraz