Poradnik: Jak założyć stowarzyszenie zwykłe?

Data publikacji: 4 stycznia 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Trzy osoby wystarczą, by założyć stowarzyszenie zwykłe. Nie muszą tworzyć statutu – ich działania są prowadzone na podstawie regulaminu. Rejestrują się w ewidencji stowarzyszeń zwykłych (w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach ewidencję prowadzi Wydział Strategii i Rozwoju). Stowarzyszenie zwykłe nie ma osobowości prawnej jest tzw. „ułomną osobą prawną”. Może zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Źródła finansowania to m.in. składki członkowskie czy dotacje ale nie może prowadzić działalności ekonomicznej (odpłatnej albo gospodarczej).


Trzy osoby wystarczą, by założyć stowarzyszenie zwykłe. Nie muszą tworzyć statutu – ich działania są prowadzone na podstawie regulaminu. Rejestrują się w ewidencji stowarzyszeń zwykłych (w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach ewidencję prowadzi Wydział Strategii i Rozwoju). Stowarzyszenie zwykłe nie ma osobowości prawnej jest tzw. „ułomną osobą prawną”. Może zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Źródła finansowania to m.in. składki członkowskie czy dotacje ale nie może prowadzić działalności ekonomicznej (odpłatnej albo gospodarczej).

Stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych tzn. założone przed 20 maja 2016 roku są zobowiązane do dokonania wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923) w terminie do 20 maja 2018 roku. Brak wpisu do ewidencji skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia z mocy prawa. Do dnia dokonania wpisu do ewidencji stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie dotychczasowych przepisów.

Wymagane dokumenty przy wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych:

Wniosek o wpisanie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd składają na piśmie organowi nadzorującemu wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, dołączając:

1) regulamin działalności określający: nazwę stowarzyszenia zwykłego, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.
Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności:
tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.
Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa w regulaminie działalności: tryb jego wyboru, uzupełniania składu, kompetencje.
2) listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli (stowarzyszenie zwykłe zakładają co najmniej 3 osoby);
3) informację zawierającą imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu;
4) informację zawierającą imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;
5)adres siedziby stowarzyszenia zwykłego,
6)protokół z zebrania założycielskiego stowarzyszenia zwykłego (zawierający uchwały o: utworzeniu stowarzyszenia zwykłego, przyjęciu regulaminu stowarzyszenia zwykłego, wyborze organów władz stowarzyszenia zwykłego, wyznaczeniu siedziby stowarzyszenia zwykłego).

Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry.

Termin załatwienia sprawy:

Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis. Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.

Sposób przekazywania informacji o załatwieniu sprawy:
Organ nadzorujący informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis.

Opłaty:

Złożenie wniosku o wpis do ewidencji i wniosku o zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych nie podlega opłacie. Wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17zł.

Obowiązki stowarzyszenia zwykłego: NIP, REGON, konto bankowe, księgowość, sprawozdania roczne finansowe ze swojej działalności składane do właściwego urzędu skarbowego wraz z roczną deklaracją CIT-8.

Call Now ButtonZadzwoń teraz