Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Data publikacji: 19 lutego 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.


Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza nabór do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) zgodnie z art. 15 ust. 2d cytowanej ustawy.
Zgodnie z Rozdz. 10 ust. 4 pkt. 4 Programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 przyjętego Uchwałą nr XLIII/353/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2017 roku, w skład komisji powołuje się dwóch przedstawicieli organizacji z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział
w konkursie.
Zgłoszenia należy złożyć w formie pisemnej i dostarczyć do Wydziału Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego, ul. Opolska 21 A, 42-600 Tarnowskie Góry, w terminie do 28 lutego 2018 roku.
Program współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok oraz ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, w zakładce „Organizacje Pozarządowe”.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Wydziału Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego, ul. Opolska 21 A , 42-600 Tarnowskie Góry, tel.: 32 381-87-65.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie i dostarczenie formularza zgłoszeniowego, który publikujemy w załączniku.

Call Now ButtonZadzwoń teraz