Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Data publikacji: 22 lutego 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza nabór do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) zgodnie z art. 15 ust. 2d cytowanej ustawy. Zgodnie z Rozdziałem 10 pkt. 4 ust.

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza nabór do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) zgodnie z art. 15 ust. 2d cytowanej ustawy. Zgodnie z Rozdziałem 10 pkt. 4 ust. 4 Załącznika do Programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 przyjętego uchwałą nr XLIII/353/2017 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 listopada 2017 roku, w skład komisji powołuje się dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie.

Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej i dostarczyć do kancelarii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry, pok. nr 1, w terminie do 28 lutego 2018 roku.

Program współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry, pok. nr 4, tel.: 32/381-37-46.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego.

Call Now ButtonZadzwoń teraz