Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnowskich Górach

Data publikacji: 18 kwietnia 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Informujemy, że na terenie powiatu tarnogórskiego funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy dziennego pobytu w Tarnowskich Górach, który prowadzony jest przez Stowarzyszenie „Serdeczni” z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 135, na zlecenie Powiatu Tarnogórskiego. Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia miejsca dla 20 osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ łączony ABC).

Informujemy, że na terenie powiatu tarnogórskiego funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy dziennego pobytu w Tarnowskich Górach, który prowadzony jest przez Stowarzyszenie „Serdeczni” z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 135, na zlecenie Powiatu Tarnogórskiego. Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia miejsca dla 20 osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ łączony ABC). Osoba ubiegająca się o skierowanie do Domu składa do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pisemny wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnowskich Górach wraz z zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osoby niepełnosprawnej fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile takie osoba posiada. Ośrodek, o którym mowa wyżej przekazuje dokumentację wraz z formularzem rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w tej sprawie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 21a.

Odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 300% odpowiedniego kryterium dochodowego. Decyzję administracyjną o skierowaniu i ustaleniu odpłatności za korzystanie z usług w Środowiskowym Domu Samopomocy wydaje w imieniu Starosty Tarnogórskiego na podstawie upoważnienia Dyrektor PCPR w Tarnowskich Górach.

W celu uzyskania informacji osób zainteresowanych umieszczeniem w ŚDS prosimy o kontakt z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach pod numerem telefonu 32 381 81 08 lub 32 381 84 79

Call Now ButtonZadzwoń teraz