Wieloprofilowy Zespół Szkół

Data publikacji: 17 maja 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Wieloprofilowy Zespół Szkół
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 6
tel.: 32 285 25 37
fax.: 32 285 25 37
http://www.wzstg.pl
e-mail: wzs_tg@poczta.onet.pl

Film promocyjny szkoły

W skład zespołu wchodzą następujące szkoły:

Technikum nr 5
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3

Rys historyczny


Wieloprofilowy Zespół Szkół
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 6
tel.: 32 285 25 37
fax.: 32 285 25 37
http://www.wzstg.pl
e-mail: wzs_tg@poczta.onet.pl

Film promocyjny szkoły

W skład zespołu wchodzą następujące szkoły:

Technikum nr 5
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3

Rys historyczny

Od 1928 roku istniało już w obecnym budynku gimnazjum żeńskie typu humanistycznego. Po wojnie do 1970 r. gmach był siedzibą Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej Dokształcającej. W latach 1976 – 1982 placówka funkcjonowała jako Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych. W 1982 r. powstał Zespół Szkół Zawodowych, w skład którego obok szkół zasadniczych dla młodocianych pracowników wchodziła Zasadnicza Szkoła Zawodowa Huty Cynku Miasteczko Śląskie. Burzliwy rozwój szkoły rozpoczyna rok 1990, od którego prowadzą działalność średnie szkoły techniczne: Technikum Mechaniczne, Technikum Samochodowe (1993 r.), Liceum Handlowe (1995 r.). Technikum Elektroniczne (1997 r.) i Technikum Informatyczne (od 2005 r.) Od 1994r. szkoła rozpoczęła kształcenie dorosłych. Na tej bazie w roku 1996 powstała odrębna placówka oświatowa: Centrum Kształcenia Ustawicznego. Od 2001 roku szkoły młodzieżowe działają w ramach Wieloprofilowego Zespołu Szkół.

Baza dydaktyczna

• Pracownia multimedialna do nauki języków obcych z tablicą interaktywną i słuchawkami, programy
do nauki języków: Euro Plus+ Reward – język angielski, Sprachkurs Deutsch – język niemiecki
• Pracownia elektryczno-elektroniczna posiada 15 stanowisk pomiarowych
• 4 pracownie komputerowe z 45 stanowiskami z dostępem do Internetu
• Pracownia technik multimedialnych i cyfrowych
• Pracownia – ciemnia fotograficzna
• Pracownia technik fotograficznych
• Profesjonalne programy komputerowe do przetwarzania, programowania, prezentowania i tworzenia informacji z dziedzin i kierunków nauczanych w WZS
• Biblioteka szkolna wyposażona w 3 komputery z programem MOL – Biblioteka szkolna, stan księgozbioru 16 tys. egzemplarzy oraz bogaty zbiór dokumentów elektronicznych i audiowizualnych
• Sala gimnastyczna z zapleczem higieniczno-sanitarnym
• Sklepik szkolny
• Aula wykładowa ze sprzętem multimedialnym

Udział w programach:

• Zawodowy paszport do kariery uczniów „Tarnogórskiej Sorbony”, program finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Partnerem projektu jest organizacja YouNet z siedzibą w Bolonii.
• Lepszy start zawodowy uczniów „TARNOGÓRSKIEJ SORBONY” – program Erasmus+, Akcja 1 – Mobilność edukacyjna w Schkeuditz (Niemcy)
• Kultura bezpieczeństwa – bezpiecznie od startu – program Państwowej Inspekcji Pracy
• „Bądź Przedsiębiorczym- aktywizacja młodzieży szkół zawodowych i średnich zawodowych przeciw wykluczeniu” realizowany przez Fundację Viribus Unitis, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
• „Mam zawód mam pracę w regionie” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
• „Bezpieczna szkoła”
• „Teatromania” autorski program – koło teatralne
• „Sorboniada” autorski program – szkolna olimpiada sportowa
• „Młodzi Przedsiębiorczy – schodami na szczyt” program autorski z przedsiębiorczości
• „Ziemia Tarnogórska – moja ojcowizna, mała ojczyzna i kraj ojczysty”, program edukacji regionalnej
• „Zajęcia wyrównawcze z matematyki”, program autorski
• „Szkolna Akademia Dziennikarska”, program autorski.
Współpraca z innymi instytucjami
• Wolny Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Tarnowskich Górach
• Huta Cynku „Miasteczko Śląskie”
• Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu
• Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Piekarach Śląskich
• Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach
• Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
• Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Opolu
• Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. Wydział Zamiejscowy w Tarnowskich Górach
• Politechnika Śląska w Gliwicach
• Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie
• Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
• Wyższa Szkoła Bankowości w Poznaniu oddział w Chorzowie
• CEO w Warszawie
• Tarnogórskie Centrum Kultury w Tarnowskich Górach
• Powiatowa Komenda Policji w Tarnowskich Górach
• Straż miejska w Tarnowskich Górach
• Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach
• Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w Katowicach
• Młodzieżowe Biuro Pracy
• Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu
• Teatr Nowy w Zabrzu
• Biblioteka Śląska w Katowicach
• Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej
• Muzeum Tarnogórskie
• Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy

Koła, kluby i inne organizacje, które działają na terenie szkoły

• Szkolne Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Publicznej ,,Ago”
• Kabaret szkolny „SORBET”

Zajęcia pozalekcyjne organizowane przez szkołę

• język angielski
• język niemiecki
• koło teatralno – recytatorskie
• kółka sportowe
• zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego oraz maturalnego
• kółko fotograficzne

Ilość uczniów w roku szkolnym 2018/2019 – 350
Ilość zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019 – 35

Osiągnięcia szkoły

• Stypendium Starosty Tarnogórskiego
• Stypendium Prezesa Rady Ministrów
• II i III miejsce w konkursie organizowanym przez posła na Sejm RP Tomasza Głogowskiego „Recenzja ulubionej książki”.
• II miejsce w III Konkursie Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla uczniów z Zakładów Rzemieślniczych zorganizowanym przez Cech Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Zabrzu.
• II miejsce w II Wojewódzkim Konkursie – Edukacja regionalna w szkole „Proszę Was pozostańcie wierni temu dziedzictwu…” -. Jan Paweł II
• I miejsce w etapie rejonowym Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju motoryzacyjnego.
• Wyróżnienie w ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Mój Mistrz” .
• Dyplom Uznania dla Wieloprofilowego Zespołu Szkół nadany przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach za zasługi dla rzemiosła województwa śląskiego
• Certyfikat dla WZS za udział szkoły w projekcie szkoleniowo-doradczym „Bądź Przedsiębiorczym aktywizacja młodzieży szkół zawodowych i średnich zawodowych przeciw wykluczeniu”,
• Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – I miejsce w eliminacjach powiatowych i udział w eliminacjach wojewódzkich
• XI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski im. W. Szymborskiej w Nakle Śląskim – II miejsce, wyróżnienie
i nagroda publiczności
• 31 Wojewódzki Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych – I miejsce w eliminacjach powiatowych,
• Turniej Poetycki w Nakle Śląskim – II miejsce
• Wojewódzki Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych w Piekarach Śląskich – wyróżnienie dla kabaretu „Sorbet”.
• udział kabaretu „Sorbet” w koncercie finałowym IX Regionalnego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości w Lublińcu.
• Współorganizacja ,,Spotkań z Piosenką i Poezją Europejską”
• Organizacja ,,Konkursu Fotograficznego”.
• I miejsce w konkursie „Kolorowe Nożyczki” w Zabrzu.

Dodatkowe uprawnienia, które można zdobyć w szkole
• Prawo jazdy dla uczniów w zawodzie: technik pojazdów samochodowych

Szkoła przyznaje zapomogi finansowane przez Radę Rodziców oraz nagrody za najlepsze wyniki w nauce.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

• Podanie
• 3 zdjęcia
• Zaświadczenie o zapewnionej praktyce – w przypadku Branżowej Szkoły I stopnia

Termin składania dokumentów – wg zarządzenia Dyrektora Szkoły dostępnego na stronie www.wzstg.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły.

Call Now ButtonZadzwoń teraz