Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie

Data publikacji: 17 maja 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie
ul. Zofii Nałkowskiej 2
41-922 Radzionków-Rojca
tel. 32 286 62 50
e-mail: zsradzionkow@op.pl

Film promujący szkołę

W skład Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie wchodzą następujące szkoły
:
• Szkoła Podstawowa Nr 3 Specjalna,
• Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna Nr 16,
• Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 2


Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie
ul. Zofii Nałkowskiej 2
41-922 Radzionków-Rojca
tel. 32 286 62 50
e-mail: zsradzionkow@op.pl

Film promujący szkołę

W skład Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie wchodzą następujące szkoły
:
• Szkoła Podstawowa Nr 3 Specjalna,
• Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna Nr 16,
• Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 2

Krótki rys historyczny szkoły

– pod koniec lat 30. XX w. z inicjatywy p. Zofii Olszewskiej otwarto w Szkole Podstawowej nr 1 w Radzionkowie klasę dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie,
– w roku 1952/53 otwarto w Radzionkowie Szkołę Specjalną Nr 5, której pierwszym dyrektorem została p. Zofia Olszewska,
– w latach 1963 – 1979 funkcję kierownika placówki pełnił Bonifacy Pakuła,
– w 1974 roku w związku z reformą administracyjną Radzionków utracił prawa miejskie i został włączony do Bytomia, czego konsekwencją była zmiana numeracji szkół – szkoła specjalna otrzymała numer – 22,
– od 01.01.1980 roku na stanowisku dyrektora szkoły nastąpiła zmiana i funkcję tę objęła Stefania Pakuła,
– z dniem 01. 09.1989 roku dyrektorem szkoły została mgr Urszula Łabno,
– w 2003 roku nowym dyrektorem szkoły została mgr Jolanta Stopka,
– w II semestrze 2008/2009 szkoła została przeniesiona do nowego budynku szkolnego przy ulicy Nałkowskiej 2 w Radzionkowie (Rojcy).

Baza dydaktyczna szkoły:

• klasopracownie ogólnokształcące wyposażone w sprzęty audiowizualne, pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów (tj. rzutniki, telewizory, DVD, projektory oraz tablice interaktywne),
• pracownia komputerowa z dostępem do Internetu, wyposażona w nowoczesne oprzyrządowanie
i odpowiednie oprogramowanie,
• biblioteka z pracownią biblioterapeutyczną,
• pracownie specjalistyczne tj. gabinety logopedy, pedagoga, psychologa oraz gabinet lekarski,
• pracownie terapeutyczne tj. Sala Doświadczania Świata, gabinet do terapii metodą Biofeedback, gabinet Integracji Sensorycznej, gabinet terapii metodą Tomatisa, Forbrain,
• pracownie do zajęć rewalidacyjnych z bogatym wyposażeniem,
• pracownia gospodarstwa domowego „Mój dom”,
• dostęp do sali gimnastycznej i siłowni,
• świetlica szkolna,
• stołówka szkolna.

Udział w programach i projektach:

• „Erasmus +”program Unii Europejskiej,
• „Trzymaj formę” Ogólnopolski Program Edukacyjny współorganizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia,
• „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki w Rakiem” projekt edukacyjny w zakresie prewencji pierwotnej nowotworów poprzez promowanie zdrowego stylu życia w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych,
• „Książki naszych marzeń” program realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych,
• „ARS, czyli jak dbać o miłość”, program profilaktyczny dla młodzieży ponadgimnazjalnej,
• w ramach projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
• Ogólnopolska Inicjatywa Edukacyjna KURSOR – projekt edukacyjny realizowany przez NASK oraz Fundację Nauka i Wiedza, skierowany do całej społeczności szkolnej – uczniów, rodziców, pedagogów, dyrektorów szkół, dotyczy zagadnień związanych z bezpiecznym i świadomym korzystaniem z nowych technologii,
• „Lubella inspiruje i edukuje” – program edukacyjny skierowany do uczniów gimnazjum.
• „Rodzice i dzieci. Powietrze bez śmieci” – Program edukacyjny.
• „Aktywna tablica” – rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Osiągnięcia szkoły w latach 2015 – 2017:

• V miejsce podczas XXIV Śląskiego Mityngu Pływackiego Olimpiad Specjalnych (listopad 2016),
• I i II miejsce w zawodach Tenisa Stołowego w Bytomiu,
• II i III miejsce podczas VIII Śląskiego Wiosennego Mityngu Pływackiego Olimpiad Specjalnych w Zabrzu (kwiecień 2016),
• I miejsce w XX Międzyszkolnym Konkursie Piosenki w Gliwicach dla Zespołu Dzwoneczki (kwiecień 2016),
• I nagroda dla „Najlepszego zespołu teatralnego” dla Zespołu Dzwoneczki podczas XIV Festiwalu Twórczości Teatralno – Plastycznej dla Dzieci i Młodzieży „Twórczość bez barier” w Katowicach (kwiecień 2017),
• III miejsce dla Zespołu Dzwoneczki w I Międzyszkolnym Konkursie Piosenki o Zdrowiu w Radzionkowie (kwiecień 2016),
• udział w XXVI Śląskim Turnieju Bowlingowym w Katowicach i zdobycie miejsc na podium przez naszych uczniów (marzec 2016),
• udział w Konkursie Umiejętności Zawodowych Piekarniczych w Muzeum Chleba w Radzionkowie i zdobycie miejsc na podium przez naszych uczniów (marzec 2016),
• udział w IV Międzyszkolnych Mistrzostwach Śląska Szkół Specjalnych w Pływaniu o Puchar Starosty Tarnogórskiego i zdobycie miejsc na podium przez naszych uczniów (marzec 2016),
• I miejsce w II Turnieju 8 Miast w Bowlingu (styczeń 2016),
• I miejsce w I Makroregionalnym Turnieju Piłki Siatkowej Zunifikowanej w Głuchołazach (04–06.12.2015 r.)
• I miejsce w XVII Mistrzostwa Zabrza w Ringo /nieoficjalne Mistrzostwa Śląska w Ringo,
• II miejsce w X Regionalnym Mityngu Kolarskim Olimpiad Specjalnych w Katowicach,
• I i III miejsce w VI Regionalny Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych w Zabrzu ,
• I miejsce w I Turnieju 8 miast w Bowlingu,
• I miejsce w VII w Wojewódzkim Konkursie Kolęd i Pastorałek (Bytom 2016),
• I i III miejsce w VIII VII w Wojewódzkim Konkursie Kolęd i Pastorałek (Bytom 2017),
• I miejsce w XIX Integracyjnych Mistrzostwach Zabrza w Ringo/nieoficjalne Mistrzostwa Śląska (2017)
• I miejsce zespołu wokalno-instrumentalnego „Dzwoneczki” w XIII Wojewódzkim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Dąbrówce (2016 ),
• I miejsce zespołu wokalno-instrumentalnego „Dzwoneczki” w XIV Wojewódzkim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Dąbrówce (2017),
• I i III miejsce zespołu wokalno-instrumentalnego „Dzwoneczki” w II Tarnogórskim Przeglądzie Muzyki Klasycznej „Klasycznie – Artystycznie” w Tarnowskich Górach (2016),
• I i III miejsce zespołu wokalno-instrumentalnego „Dzwoneczki” w III Tarnogórskim Przeglądzie Muzyki Klasycznej „Klasycznie – Artystycznie” w Tarnowskich Górach (2017),
• I miejsce w Powiatowym Festiwalu Artystycznym Dzieci i Młodzieży w Tarnowskich Górach (2016),
• I miejsce w Powiatowym Festiwalu Artystycznym Dzieci i Młodzieży w Tarnowskich Górach (2017),
• I miejsce na dystansie 25 m kraulem na piersiach w XXV Śląski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych w Rybniku Boguszowicach (2017),
• II miejsce na dystansie 25 m kraulem na piersiach w XXV Śląski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych w Rybniku Boguszowicach (2017),
• III miejsce na dystansie 25 m stylem klasycznym w XXV Śląski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych w Rybniku Boguszowicach (2017),
• I miejsce na dystansie 25 m delfinem w XXV Śląski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych w Rybniku Boguszowicach (2017),
• I miejsce na dystansie 25 m w grzbiecie w XXV Śląski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych w Rybniku Boguszowicach (2017),
• I miejsce na dystansie 50 m kraulem na piersiach w XXV Śląski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych w Rybniku Boguszowicach (2017),
• II miejsce na dystansie 100 m kraulem na piersiach w XXV Śląski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych w Rybniku Boguszowicach (2017),
• II i IV miejsce w sztafecie w XXV Śląski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych w Rybniku Boguszowicach (2017).

Zajęcia pozalekcyjne organizowane przez szkołę:

• zajęcia sportowe (zajęcia na basenie, na hali sportowej, na kręgielni, na siłowni),
• zajęcia artystyczne (zespół wokalno – instrumentalny „Dzwoneczki”, nauka gry na gitarze, kółko filmowe),
• zajęcia specjalistyczne (biblioterapeutyczne, logopedyczne, gimnastyka korekcyjna),

Zajęcia specjalistyczne, które są prowadzone w Zespole Szkół:

• EEG Biofeedback.
• Metoda Tomatisa.
• Trening Słuchowo-Głosowy Forbrain.
• Terapia Integracji Sensorycznej (SI).
• Specjalistyczna terapia dla uczniów z autyzmem.
• Terapia Snoezelen – Sala Doświadczania Świata.
• Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne.
• Biblioterapia.
• Muzykoterapia.
• Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna.
• Terapia logopedyczna.
• Terapia psychologiczna.
• Terapia pedagogiczna.
• Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze.
• Zajęcia rewalidacyjne.
• Nauczanie indywidualne.

Rekrutacja w roku szkolnym 2019/2020

Dokumenty wymagane podczas przyjęcia do szkoły:

– Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną,
– Podanie o przyjęcie do szkoły,
– Świadectwo ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej,
– Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego / egzaminu ósmoklasisty,
– Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie,
– Opinia szkolna (wychowawcy, pedagoga lub psychologa),
– Karta zdrowia,
– Dwie fotografie

Call Now ButtonZadzwoń teraz