PROCEDURA PORADNICTWA KONSUMENCKIEGO

Data publikacji: 11 czerwca 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

PROCEDURA PORADNICTWA KONSUMENCKIEGO

INFORMACJA POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW
W TARNOWSKICH GÓRACH
O SPOSOBACH UDZIELANYCH PORAD PRAWNYCH

I. Poradnictwo osobiste – bezpośrednie w biurze

Porady prawne w sprawach konsumenckich udzielane są mieszkańcom powiatu tarnogórskiego osobiście w siedzibie powiatowego rzecznika konsumentów, mieszczącej się w Starostwie Powiatowym, przy ul. Karłuszowiec 5 w pok. nr 212a i przez pracowników biura rzecznika w pokoju 212, w godzinach pracy urzędu:
od poniedziałku do czwartku od godz. 7.30 do godz. 15.30,

PROCEDURA PORADNICTWA KONSUMENCKIEGO

INFORMACJA POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW
W TARNOWSKICH GÓRACH
O SPOSOBACH UDZIELANYCH PORAD PRAWNYCH

I. Poradnictwo osobiste – bezpośrednie w biurze

Porady prawne w sprawach konsumenckich udzielane są mieszkańcom powiatu tarnogórskiego osobiście w siedzibie powiatowego rzecznika konsumentów, mieszczącej się w Starostwie Powiatowym, przy ul. Karłuszowiec 5 w pok. nr 212a i przez pracowników biura rzecznika w pokoju 212, w godzinach pracy urzędu:
od poniedziałku do czwartku od godz. 7.30 do godz. 15.30,
w wtorek od godz. 7.30 do godz. 17.00,
w piątek od 7.30 do 14.00;
z wyłączeniem przyjmowania i obsługi petentów codziennie w godzinach
od 10.00 do 12.00.

W celu rozpoznania stanu faktycznego i prawnego konsument okazuje rzecznikowi wszystkie dokumenty w przedmiotowej sprawie (np. paragon, fakturę, zamówienie, umowę, wszelkiego rodzaju regulaminy, złożone reklamacje, ewentualnie prowadzoną z przedsiębiorcą korespondencję, etc.), stanowiące dowody w sprawie.
Porada prawna udzielana jest po analizie dokumentów, która w znaczący sposób pozwala na rozpoznanie stanu faktycznego i ocenę problemu konsumenckiego. Następnie konsument otrzyma od rzecznika informację prawną w kwestii sposobu i możliwości prawnych skutecznego dochodzenia roszczenia.

W razie konieczności przygotowania zainteresowanemu konsumentowi pisma procesowego, czy pisemnej interwencji reklamacyjnej do przedsiębiorcy termin wizyty o poradą prawną ustalany jest przez rzecznika konsumentów, dopiero po rejestracji i analizie wniosku i dowodów w danej sprawie.

II. Poradnictwo pisemne – z wniosku klienta

Konsumenci będący mieszkańcami powiatu tarnogórskiego mogą zgłaszać do powiatowego rzecznika konsumentów pisemne wnioski o pomoc prawną i przygotowanie pisma.
Wniosek powinien zawierać:
• dane osobowe konsumenta wraz z numerem telefonu do kontaktu;
• nazwę przedsiębiorcy,
• zwięzły, rzeczowy opis okoliczności faktycznej – należy określić przedmiot umowy;
• wskazanie przesłanek naruszenia interesu konsumenta i określenie roszczeń lub oczekiwań konsumenta w spornej sprawie.
Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów, stanowiących dowody w przedmiotowej sprawie.

Ważne: Wnioski bez podpisu zainteresowanego, jak również nie zawierające imienia i nazwiska i adresu strony pozostawione będą bez rozpoznania!

Powiatowy rzecznik konsumentów rozpatruje wnioski o poradę prawną bez zbędnej zwłoki, ale z zachowaniem kolejności wpływu, nie później niż w terminie 30 dni, od dnia złożenia wniosku (data wpływu pisma do urzędu).
Okres oczekiwania na odpowiedź bądź podjęcie przez rzecznika działań zależy także od charakteru i stopnia skomplikowania sprawy.

W sprawach trudnych, zawiłych do rozpoznania, ustalenia i oceny stanu faktycznego i prawnego termin udzielenia odpowiedzi może wydłużyć się do 60 dni.

W sprawach wymagających dochowania terminu i w sprawach na granicy przedawnienia porada udzielana jest niezwłocznie po rejestracji złożonego do urzędu wniosku.
Powiatowy rzecznik konsumentów w Tarnowskich Górach informuje, że wnioski o pomoc prawną i przygotowanie przez rzecznika w spornej sprawie pisma, należy składać wyłącznie na piśmie.
Wnioski można złożyć:
1) osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, w pokoju. nr 1 na parterze;
2) drogą pocztową przesyłając wniosek i kopię dokumentów na adres wskazany powyżej,
3) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w formie dokumentu elektronicznego opatrzonym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłanym na adres kancelaria@tarnogorski.pl

III. Poradnictwo w formie telefonicznej

Powiatowy rzecznik konsumentów w Tarnowskich Górach w sprawach prostych, niewymagających wnikliwego rozpoznania istoty problemu prawnego udziela konsumentom – mieszkańcom powiatu tarnogórskiego porad i informacji, telefonicznie pod numerem telefonu: 32 381 81 09 i 32 381 81 07 w godzinach pracy urzędu, z wyłączeniem przyjmowania i obsługi petentów codziennie w godzinach od 10.00 do 12.00.

IV. Poradnictwo w formie elektronicznej

Zapytania w sprawie uzyskania pomocy od powiatowego rzecznika konsumentów przesyłane na adres e-mail rzecznik_konsumentow@tarnogorski.pl będą rejestrowane i rozpatrywane pod warunkiem podania danych osobowych i adresu zamieszkania klienta, z dokładnym opisem sprawy wraz ze skanem dokumentów.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie udziela odpowiedzi na ogólne zapytania, kierowane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja prawna dotyczy skonkretyzowanego, indywidualnego problemu konsumenckiego.

Ogólne informacje o właściwości rzecznika:
• powiatowy rzecznik konsumentów w Tarnowskich Górach udziela porad wyłącznie mieszkańcom powiatu tarnogórskiego;.
• wnioski kierowane do powiatowego rzecznika konsumentów Tarnowskich Górach nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania pozostawiane będą bez rozpoznania;
• wnioski mieszkańcy innych powiatów (miast na prawach powiatu) o poradę prawną, czy interwencję w sporze z przedsiębiorcą, będą przesyłane zgodnie z właściwością miejscową, do właściwego Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta. Wyszukiwarka rzeczników znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl po prawej stronie pod nazwą „Znajdź pomoc w swoim mieście”.

Informacja o właściwości spraw, którymi zajmuje się rzecznik

Powiatowy rzecznik konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, a więc w sprawach dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą. Sprawy konsumenckie to w szczególności sprawy wynikające z umów sprzedaży i z umów o usługi.

W sprawach, w których rzecznik dostrzega naruszenie interesu konsumenta, a przy tym szansę na polubowne rozstrzygnięcie sporu albo widzi potrzebę wyjaśnienia okoliczności faktycznych – występuje do przedsiębiorców.

W sprawach, w których w ocenie rzecznika naruszony został interes konsumenta, ale strony przedstawiają zupełnie odmienny stan faktyczny albo, kiedy polubowne zakończenie sporu okazuje się niemożliwe – rzecznik może udzielić pomocy w dochodzeniu roszczeń przed sądem.

Zgodnie z art. 22(1) Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Zgodnie z art. 43(1) Kodeksu cywilnego przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Tarnowskich Górach działa wyłącznie na rzecz mieszkańców powiatu tarnogórskiego. Osoby mieszkające poza powiatem tarnogórskim powinny zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumentów w swoim mieście lub powiecie. Dane rzeczników konsumentów na terenie kraju można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w rozumieniu prawa jest funkcjonariuszem publicznym i przy pełnieniu obowiązków służbowych podlega ochronie prawnej zgodnie z obowiązującym prawem.

Sprawy, którymi nie zajmuje się rzecznik

W zakresie roszczeń przedsiębiorców: przedsiębiorcą jest osobą prawną, jednostką organizacyjną, ale także osobą fizyczną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 431 kodeksu cywilnego). Przedsiębiorcy poszukujący pomocy prawnej w dochodzeniu swych roszczeń powinni zwrócić się do kancelarii prawnej.

W zakresie ochrony danych osobowych: zastrzeżenia dotyczące naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych można zgłaszać do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; adres: ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa, tel./fax 22 860 70 86; więcej informacji: www.giodo.gov.pl;

W zakresie ochrony dóbr osobistych: osoby, poszukujące pomocy prawnej, których dobra osobiste zostały naruszone powinny zwrócić się do kancelarii radcy prawnego albo kancelarii adwokackiej. W niektórych sprawach dotyczących naruszenia dóbr osobistych można zgłaszać się do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich; adres: Aleja Solidarności 77, 00 – 090 Warszawa, infolinia obywatelska 800 676 676; więcej informacji: www.rpo.gov.pl;

W zakresie ochrony praw pacjentów: w sprawach spornych o naruszenie praw pacjenta przy udzielaniu świadczeń przez zakłady opieki zdrowotnej, którzy posiadają umowy z NFZ pomoc można uzyskać u Rzecznika Praw Pacjenta Śląskiego OW NFZ. ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, bezpłatna infolinia 800 190 590, więcej informacji: http://www.bpp.gov.pl;

W zakresie pomocy dla klientów podmiotów rynku finansowego i z zakresu ubezpieczeń: majątkowych, komunikacyjnych, na życie i dożycie, zabezpieczenia emerytalnego oraz z zakresu prawa bankowego i rynku kapitałowego można zgłaszać się do Biura Rzecznika Finansowego; adres: Al. Jerozolimskie 87; 02-001 Warszawa, więcej informacji: www.rf.gov.pl;

W zakresie ochrony praw członków spółdzielni mieszkaniowych: członkowie spółdzielni powinni dochodzić swoich roszczeń od spółdzielni w trybie opisanym w statucie spółdzielni, a po wyczerpaniu drogi spółdzielczej przed sądem. W niektórych sprawach pomocy udzielić może Krajowa Rada Spółdzielcza; adres: ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, więcej informacji: www.krs.com.pl/home.php;

W sprawach z zakresu prawa pracy: w tego typu sprawach można zgłaszać się do Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, ul. Graniczna 29, 40-017 Katowice. Dodatkowe informacje na stronie www.katowice.oip.pl/

W sprawie sporów z organami administracji publicznej: osoby poszukujące pomocy prawnej w dochodzeniu roszczeń od organów administracji publicznej powinny zwrócić się do radcy prawnego albo adwokata.

Call Now ButtonZadzwoń teraz