Ponad 1,3 mln zł na edukację w tarnogórskich szkołach ponadgimnazjalnych

Data publikacji: 20 lipca 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

17 lipca br. Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę o wyborze do dofinansowania wszystkich pięciu projektów edukacyjnych, o których dofinansowanie ubiegał się Powiat Tarnogórski w styczniu 2018. Projekty otrzymają dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Łączna wartość wszystkich projektów opiewa na kwotę 1 309 461,04 zł, w tym dofinansowanie 1 178 514,93 zł.


17 lipca br. Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę o wyborze do dofinansowania wszystkich pięciu projektów edukacyjnych, o których dofinansowanie ubiegał się Powiat Tarnogórski w styczniu 2018. Projekty otrzymają dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Łączna wartość wszystkich projektów opiewa na kwotę 1 309 461,04 zł, w tym dofinansowanie 1 178 514,93 zł.

Wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskane przez Wydział Strategii i Rozwoju przeznaczone zostanie m.in. na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego, kółka zainteresowań z matematyki, angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i niderlandzkiego, biologii, geografii oraz informatyki. Zajęcia oparte na metodzie eksperymentu z matematyki, fizyki, geografii.

Projekt jest adresowany do 643 uczniów i uczennic kształcących się w 7 szkołach ponadgimnazjalnych w tym w czterech technikach, dwóch LO i Liceum Plastycznym. Dzięki unijnemu wsparciu możliwe będzie utworzenie 15 nowych pracowni do zajęć opartych na metodzie eksperymentu, w tym 6 pracowni matematycznych, 4 pracowni geograficznych, 3 fizycznych, pracowni biologicznej oraz chemicznej. Wśród planowanego wyposażenia znajdują się laptopy, tablice multimedialne, tablety graficzne, projektory, kalkulatory graficzne oraz szerokie spektrum najnowocześniejszych pomocy dydaktycznych, które umożliwią przeprowadzenie zajęć eksperymentalnych opartych na empirycznym poznawaniu.

Zajęcia doświadczalne mają pomóc uczniom i uczennicom powiatowych szkół na pełniejsze i łatwiejsze zrozumienie nauk matematyczno – przyrodniczych dzięki zastosowaniu technologii informacyjno – komunikacyjnej w tym. programów, testów i gier interaktywnych. Działania, które podejmowane będą w szkołach zaprojektowane zostały indywidualnie przez każdą ze szkół w oparciu o szczegółową diagnozę potrzeb. Z tego względu zakres poszczególnych form wsparcia został skrojony na miarę indywidualnych potrzeb każdej ze szkół i w każdej szkole jest bardzo różny.

Przedsięwzięcie o najwyższej wartości i najwyższym dofinansowaniu to projekt Moje powodzenia edukacyjne kluczem do sukcesu zawodowego , który realizowany będzie w Zespole Szkół Techniczno – Usługowych. Uczniowie liceum ogólnokształcącego o profilu wojskowym i policyjnym oraz technicy logistycy i technicy transportu kolejowego będą mogli skorzystać z zajęć z doradztwa edukacyjno – zawodowego, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz kółek zainteresowań z języka angielskiego i niemieckiego. Przeprowadzone zostaną zajęcia eksperymentalne z matematyki geografii i fizyki. Wyposażone zostaną 2 pracownie matematyczne oraz pracownia fizyczna i geograficzna. Część uczestników weźmie udział w wyjeździe do Centrum Nauki Kopernik, gdzie zwiedzą planetarium, wezmą udział w laboratorium robotycznym i fizycznym. Całkowita wartość projektu wynosi 415 379,89 zł w tym dofinansowanie 373 841,90 zł.

Drugim pod względem wielkości otrzymanego wsparcia projektem jest Szkoła w działaniu. Dla uczniów i uczennic I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej o ukierunkowaniu lingwistycznym, biologiczno – chemicznym, turystyczno-biznesowym, humanistycznym i politechnicznym zaplanowano zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki, angielskiego, kółka zainteresowań z matematyki, angielskiego i informatyki, zajęcia oparte na metodzie eksperymentu z matematyki, fizyki, biologii
i chemii. Powstanie 6 pracowni do zajęć eksperymentalnych: z matematyki, geografii, fizyki, biologii i chemii. Całkowita wartość projektu wynosi 356 622,45 zł, w tym dofinansowanie 320 960,20 zł.

Trzeci pod względem wartości przyznanego dofinansowania jest projekt Mierzymy wysoko, o którego dofinansowanie zabiegał Zespół Szkół Artystyczno –Projektowych. Uczniowie Liceum Plastycznego w specjalizacjach fotografia artystyczna i aranżacja wnętrz oraz technicy cyfrowych procesów graficznych, technicy grafiki i poligrafii cyfrowej i technicy przemysłu mody będą mogli skorzystać z zajęć dydaktyczno – wyrównawczych: „ Weź matę na swą klatę”, zajęć dydaktyczno wyrównawczych z angielskiego i niemieckiego, zajęć opartych na metodzie eksperymentu z fizyki i geografii. Utworzone zostaną cztery pracownie do zajęć eksperymentalnych z matematyki, fizyki i geografii. Projekt opiewa na kwotę 202 998,68 zł, a dofinansowanie wynosi 182 698,81 zł.

Ze wsparcia skorzystają również uczniowie i uczennice Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Radzionkowie, kształcący się na kierunku technik hotelarstwa, technik obsługi portów i terminali oraz technik elektryk, dla których zaplanowano zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki, angielskiego i niemieckiego, kółka zainteresowań z angielskiego, niemieckiego i geografii, zajęcia eksperymentalne „Matematyka z pasją”. W ramach projektu Matura paszportem w przyszłość utworzona zostanie pracownia do zajęć opartych na metodzie eksperymentu. Łączna wartość projektu to 185 363,61 zł, w tym dofinansowanie 166 827,25 zł.

Technicy ekonomiści, technicy handlowcy, technicy organizacji reklamy i technicy spedytorzy kształcący się w Centrum Edukacji Ekonomiczno – Handlowej będą mogli uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki, angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, kółek zainteresowań z niderlandzkiego i rosyjskiego oraz zajęciach eksperymentalnych „Maraton matematyczno – statystyczny” oraz wyjechać do Centrum Nauki Kopernik, gdzie będą mieli możliwość zwiedzić planetarium oraz wziąć udział w zajęciach laboratoryjnych. Projekt pn. Wsparcie nauczania przedmiotów ogólnokształcących w tarnogórskim Ekonomiku przewiduje utworzenie pracowni do zajęć eksperymentalnych z matematyki i geografii. Projekt obejmie aż 200 uczniów, jest to największa liczba spośród wszystkich projektów. Łączna wartość projektu wyniesie 149 096,41 zł, w tym dofinansowanie 134 186,77 zł.

Realizacja wszystkich projektów rozpocznie się we wrześniu 2018 i potrwa 2 lata szkolne.

Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu kolejnych pięciu projektów Wydział Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach może pochwalić się pozyskaniem w aktualnej perspektywie finansowej 2014 – 2020 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 12 projektów o łącznej wartości 26 922 119,03 zł w tym dofinansowanie 18 657 975,55 zł. Jest to 6 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 20 869 380, 94 zł, z dofinansowaniem o wartości 12 973 347,42 zł, które realizowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 6 projektów edukacyjnych dla 10 szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego o łącznej wartości 6 052 738, 09 zł z dofinansowaniem 5 684 628, 13 zł.

Call Now ButtonZadzwoń teraz