PASUSZ w skrócie

Data publikacji: 17 sierpnia 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

PASUSZ czyli „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” to projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym Projektu jest:

PASUSZ czyli „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” to projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym Projektu jest:
– dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy,
– wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół zawodowych z terenu powiatu tarnogórskiego.

Nad realizacją projektu czuwać będzie Powiat Tarnogórski w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie.
Projekt realizowany będzie w okresie 1.09.2018 r. do 31.08.2021 r. w następujących szkołach:
1. Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach;
2. Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach;
3. Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach;
4. Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach;
5. Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach;
6. Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach;
7. Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach;
8. Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach;
9. Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie.

Projekt skierowany jest do 500 uczniów ze szkół zawodowych Powiatu Tarnogórskiego i 37 nauczycieli. Kryterium kwalifikacyjnym do udziału jest posiadanie statusu ucznia klasy II, III, IV techników i klas II, III w ZSZ/szkołach branżowych na kierunkach kształcenia w Szkołach biorących udział w projekcie oraz terminowe złożenie Formularza Zgłoszeniowego.

O co może starać się uczeń/ uczennica z wyżej wymienionych szkół?
Projekt zakłada następujące formy wsparcia dla uczestnika projektu:
a) doradztwo edukacyjno-zawodowe
– obowiązkowe dla każdego Uczestnika;
– 3 godziny indywidualnej rozmowy z doradcą zawodowym na 1 Uczestnika;
b) Kursy/szkolenia nadające uprawnienia – umożliwiające Uczestnikom zdobycie nowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy
– jeden Uczestnik może wziąć udział w kilku kursach/szkoleniach – uruchomienie danego kursu/szkolenia w danym roku szkolnym jest uzależnione od zgłoszenia się wymaganej liczby Uczestników;
– wykaz możliwych kursów/szkoleń dla danej szkoły i danego kierunku kształcenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu Projektu.
c) możliwość zwrotu kosztów dojazdu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie
– 150-godzin praktyki lub stażu zawodowego dla 1 uczestnika;
– organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców;
– Uczestnikowi za czas uczestnictwa w praktyce/stażu zawodowym (w wymiarze 150h) przysługuje stypendium w wysokości 1600,00 zł brutto;

Co „PASUSZ” zakłada do niniejszych szkół?
W 9 szkołach stworzone zostaną warunki odzwierciedlające naturalne środowisko pracy poprzez wyposażenie/doposażenie/ utworzenie pracowni nauki zawodu. W Zespole Szkół Techniczno-Usługowych, Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych oraz Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej stworzone zostaną Wirtualne Laboratoria. Ponadto 37 nauczycieli zawodu podniesie kwalifikacje poprzez kursy i studia podyplomowe.

Wydział Strategii i Rozwoju zaprasza do zapoznania się z warunkami rekrutacji umieszczonymi pod linkiem https://www.powiat.tarnogorski.pl/node/7278

Bliższych informacji o etapach realizacji Projektu udzielają pracownicy Wydziału Strategii i Rozwoju pod numerem telefonu:
32 381 84 71
32 381 84 75
32 381 87 65
32 381 87 63

Call Now ButtonZadzwoń teraz