Masz fundację/stowarzyszenie złóż oświadczenie

Data publikacji: 22 listopada 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Szanowni Państwo,

Szanowni Państwo,
ustawa z dnia 01 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Od zeszłego roku zmienił się zakres instytucji zobowiązanych, rozszerzając się na stowarzyszenia, fundacje oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, przez które rozumie się podmioty organizujące m.in. loterie fantowe bez względu na formę prawną prowadzonej działalności.

W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2) – 3) w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 20) – 22) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy o fundacjach, Wydział Strategii i Rozwoju, zwraca się z prośbą o złożenie wyjaśnień w drodze oświadczeń (według załączonego wzoru).

Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć do Wydziału Strategii i Rozwoju, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2018 r.

Ponadto zobowiązani są Państwo do niezwłocznego poinformowania Wydziału Strategii i Rozwoju, gdy zaistnieje sytuacja opisana w pkt 1-11 załączonego oświadczenia.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości wskazany jest kontakt z pracownikami Wydziału Strategii i Rozwoju, tel. 32 381 87 65, e-mail: promocja@tarnogorski.pl .

Call Now ButtonZadzwoń teraz