Ogłoszenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa

Data publikacji: 3 stycznia 2019
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz.1716) informuje:

 • z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów,

 • Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz.1716) informuje:

  • z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów,
  • z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu zobowiązany jest ponosić na rzecz Skarbu Państwa opłatę przez okres 20 lat licząc od dnia przekształcenia, w terminie do 31 marca każdego roku.
  • wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej w dniu przekształcenia (w przypadku, gdy w dniu przekształcenia obowiązywałaby opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego ustalona za 1 lub 2 rok od aktualizacji, wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w 3 roku od aktualizacji).
  • właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa).
  • wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu.
  • w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości:

  1) 60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
  2) 50% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w 2 roku po przekształceniu;
  3) 40% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w 3 roku po przekształceniu;
  4) 30% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w 4 roku po przekształceniu;
  5) 20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w 5 roku po przekształceniu;
  6) 10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w 6 roku po przekształceniu.


  Przykład obliczenia jednorazowej opłaty przekształceniowej z przysługującą bonifikatą: opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego obowiązująca w dniu 01.01.2019 r. wynosi 100 zł, okres wnoszenia opłaty wynosi 20 lat: 100 zł x 20 lat = 2000 zł, pomniejszona o 60% bonifikatę (1200 zł) wyniesie 800 zł.

  Pobranie druku [Zgłoszenie zamiaru wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów] możliwe jest ze strony internetowej https://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=109&parcat=25&t=more&grupa=15c2df527ea013 oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Mickiewicza 41 (tel. 382-27-24 lub 36-37).

Call Now ButtonZadzwoń teraz