Śląski Kongres Zawodowy

Data publikacji: 3 kwietnia 2019
Herb Powiatu Tarnogórskiego

26 marca miał miejsce w Katowicach w Wyższej Szkole Technicznej Śląski Kongres Zawodowy zorganizowany przez Wojewodę Śląskiego i Śląskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.


26 marca miał miejsce w Katowicach w Wyższej Szkole Technicznej Śląski Kongres Zawodowy zorganizowany przez Wojewodę Śląskiego i Śląskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Na kongresie obecni byli parlamentarzyści, przedstawiciele pracodawców, jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorzy szkół kształcących w zawodach, nauczyciele województwa śląskiego. Podczas kongresu Pani Marzena Machałek Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej wręczyła wyróżnienia 14 pracodawcom, którzy podjęli współpracę ze szkołami województwa śląskiego w zakresie promocji i wspierania kształcenia zawodowego.

To był ważny dzień również dla Powiatu Tarnogórskiego. Wśród wyróżnionych pracodawców znalazła się Spółka PKP PLK –Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach. Nagrodę MEN w imieniu Spółki odebrał dyrektor Zakładu Linii Kolejowych, Wojciech Kwiatkowski, w obecności Starosty Tarnogórskiego, Krystyny Kosmali, naczelnika Wydziału Edukacji Elżbiety Susek, Małgorzaty Grzesiakowskiej dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im.Jana Pawła II w Tarnowskich Górach.

Z ramienia Spółki PKP PLK na kongres przybyła – z Warszawy – Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych, Grażyna Blicharz oraz naczelnik Działu Spraw Pracowniczych PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach, Monika Malinowska.

Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach od wielu lat współpracuje z Zespołem Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach. Współpraca dotyczy kształcenia uczniów na kierunku technik transportu kolejowego. 3 marca 2014 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy PKP PLK S.A. z siedzibą w Warszawie a Zespołem Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach o współpracy w zakresie kształcenia przyszłych kadr dla PKP PLK S.A.

Szkoła zobowiązała się do kształcenia uczniów w zawodzie technik transportu kolejowego, a PKP Polskie Linie Kolejowe zobowiązały się do zatrudnienia określonej liczby uczniów z danego rocznika (stypendystów). Realizatorem tego porozumienia jest PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach.
Zakład Linii Kolejowych:

  • udostępnia szkole pracowników jako nauczycieli kształcenia zawodowego,
  • prowadzi program stypendialny,
  • deleguje pracowników do opieki nad uczniami realizującymi praktyki zawodowe na terenie zakładu,
  • udostępnia potrzebne materiały do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zwodzie (np. instrukcje),
  • promuje kierunki kształcenia.

Programem stypendialnym zostało objętych:
w roku 2013/2014 8 uczniów
w I semestrze 14/15 11 uczniów
w II semestrze 14/15 12 uczniów
w I semestrze 15/16 12 uczniów
w roku 2016/17 15 uczniów
w roku 2017/18 12 uczniów
w roku 2018/19 15 uczniów.

To w Technikum nr 12 w ZST-U co semestr uczniowie kierunku technik transportu kolejowego otrzymują stypendia fundowane przez PKP PLK S.A., a dodatkowo – na koniec każdego roku szkolnego – stypendystom stale utrzymującym wysokie wyniki przysługuje jednorazowy bonus finansowy w kwocie 500 zł.

Spółka wypłaca stypendia miesięczne w kwocie od 300 zł. (po pierwszej klasie do 450 zł. w klasie maturalnej) . Obecnie w Technikum nr 12 w ZST-U 15 uczniów pobiera stypendia. Oferta edukacyjna ZST-U na rok szkolny 2019/2020 dotycząca kształcenia zawodowego wpisuje się znakomicie w prognozę zapotrzebowania na zawody, dla których ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa przewidywane jest szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy.

Zawody technik transportu kolejowego, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym znalazły się wśród 11 najbardziej deficytowych zawodów przedstawionych w obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019roku w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Call Now ButtonZadzwoń teraz