Trwa rekrutacja do projektu „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej”

Data publikacji: 2 września 2019

„Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” to projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Kto może składać dokumenty?

Osoba posiadająca status ucznia klasy II, III, IV techników i klas II, III w ZSZ/szkołach branżowych na kierunkach kształcenia w Szkołach biorących udział w projekcie tj.

 1. Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach (dla kierunków nauczania: technik analityk oraz technik ortopeda);
 2. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach (dla kierunków nauczania: technik informatyk, technik mechatronik, technik mechanik oraz technik elektronik);
 3. Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. K. Goduli w Tarnowskich Górach (dla kierunków nauczania: technik ekonomista, technik handlowiec, technik organizacji reklamy oraz technik spedytor);
 4. Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach  (dla kierunków nauczania: technik cyfrowych procesów graficznych, technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik przemysłu mody);
 5. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach (dla kierunków nauczania: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej oraz kucharz);
 6. Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach (dla kierunków nauczania: technik pojazdów samochodowych, technik fotografii i multimediów, fototechnik, technik usług fryzjerskich, mechanik pojazdów samochodowych oraz fryzjer);
 7. Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach (dla kierunków nauczania: technik budownictwa oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych);
 8. Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach (dla kierunków nauczania: technik transportu kolejowego oraz technik logistyk);
 9. Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie (dla kierunków nauczania: technik eksploatacji portów i terminali oraz technik hotelarstwa).

Co można otrzymać w ramach projektu?

Projekt zakłada następujące formy wsparcia dla uczestnika projektu:

 1. doradztwo edukacyjno-zawodowe
 2. obowiązkowe dla każdego uczestnika w wymiarze 3 godziny indywidualnej rozmowy z doradcą zawodowym;
  1. kursy/szkolenia nadające uprawnienia – umożliwiające uczestnikom zdobycie nowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy
 3. każdy uczestnik może wziąć udział w kilku kursach/szkoleniach
 4. wykaz możliwych kursów/szkoleń dla danej szkoły i danego kierunku kształcenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu Projektu.
  1. praktyki/staże zawodowe
 5. 150-godzin praktyki lub stażu zawodowego dla jednego uczestnika;
 6. organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców;
 7. uczestnikowi za czas uczestnictwa w praktyce/stażu zawodowym (w wymiarze 150h) przysługuje stypendium w wysokości 1600,00 zł brutto;

W jakim terminie można składać wnioski? od 2 do 16 września 2019r.

Jakie dokumenty należy złożyć? Formularz zgłoszeniowy wraz z Ankietą rekrutacyjną.

Gdzie należy złożyć dokumenty? w siedzibie Wydziału Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego  w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 16, 42-600 Tarnowskie Góry, II piętro, pokój nr 33, w godzinach: poniedziałki, środy i czwartki od 7: 00 do 15: 00, wtorki od 8: 00 do 17: 00, piątki od 7: 00 do 14: 00.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami ruchowymi możliwe jest złożenie formularza przez pełnomocnika lub listownie za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „dokumenty rekrutacyjne do projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” na adres Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry (za termin wpływu uznaje się datę i godzinę wpływu do kancelarii).

Zadzwoń teraz