Apel radnych w sprawie rewitalizacji linii kolejowej nr 144 Tarnowskie Góry – Opole

Data publikacji: 28 stycznia 2020

Na dzisiejszej XVI Sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego radni jednogłośnie przegłosowali apel w sprawie rewitalizacji linii kolejowej nr 144 Tarnowskie Góry – Opole i przywrócenia bezpośredniego połączenia kolejowego dla ruchu pasażerskiego pomiędzy Tarnowskimi Górami a Opolem oraz połączenia linii kolejowej nr 144 z obudowaną linią kolejową nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie.

W uchwale napisano: Rada Powiatu Tarnogórskiego zwraca się z apelem do Parlamentarzystów Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawicieli Rządu RP oraz innych instytucji państwowych, wnosząc o podjęcie i wsparcie działań zmierzających do rewitalizacji linii kolejowej nr 144 Tarnowskie Góry – Opole i przywrócenia bezpośredniego połączenia kolejowego dla ruchu pasażerskiego pomiędzy Tarnowskimi Górami a Opolem oraz połączenia linii kolejowej nr 144 z obudowaną linią kolejową nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie.

Linia kolejowa nr 144 Tarnowskie Góry – Opole jest trasą o łącznej długości 75,742 km, łączącą województwo Śląskie i Opolskie, przebiegającą między innymi przez Tarnowskie Góry, Tworóg-Brynek, Tworóg, Borowiany, Kielczę, Żędowice, Zawadzkie, Kolonowskie, Fosowskie, Staniszcze Małe, Krasiejów, Ozimek, Dębską Kuźnie, Chrząstowice, Suchy Bór Opolski, Bolko i Opole.

Ruch kolejowy umożliwiający połączenie pomiędzy województwami został wstrzymany
w 2011 roku. Jednym z głównych argumentów przemawiających za likwidacją było niskie zainteresowanie połączeniami, a co za tym idzie niewielka frekwencja. Jednakże podczas oceny sytuacji nie wzięto pod uwagę błędnie ułożonego rozkładu jazdy w stosunku do potrzeb osób korzystających z tej linii. Wstrzymanie ruchu pociągów na odcinku linii 144 przyniosło wiele negatywnych skutków dla osób zamieszkujących miejscowości wzdłuż przedmiotowego odcinka linii kolejowej. Wśród negatywnych skutków zamknięcia tego ważnego szlaku komunikacyjnego należy wymienić utrudnienie w dostępie do pracy (zakłady pracy) i edukacji (szkoły i uczelnie wyższe), ograniczenie rozwoju oraz spadek atrakcyjności inwestycyjnej oraz przede wszystkim utrudnienie i wydłużenie czasu podróży dla mieszkańców obydwu województw. W chwili obecnej przejazd koleją (Koleje Śląskie, Przewozy Regionalne) z Tarnowskich Gór do Opola wymaga jednej lub dwóch przesiadek i zajmuje średnio ok. 2,5 godziny. Alternatywy nie stanowi w tym przypadku transport drogowy, gdyż podróż samochodem osobowym zajmuje prawie 1,5 godziny.

Zachodzące na przestrzeni lat w kraju zmiany społeczno – gospodarcze przełożyły się na odwrócenie negatywnego z punktu widzenia mieszkańców trendu likwidacji lokalnych linii kolejowych. Zaczęto doceniać transport kolejowy, jako szybką, wygodną i bezpieczną alternatywę dla podróży samochodowych. Podróż pociągiem przestaje być postrzegana jako środek transportu przeznaczony dla ludzi uboższych, i zyskuje coraz więcej sympatyków. Kolej w Polsce przeżywa swoistego rodzaju renesans. W 2005 roku, pięć lat po przyjęciu ustawy restrukturyzującej PKP – koleją podróżowało 250 mln osób. Od 2014 roku (269,1 mln) w przewozach pasażerskich zauważalny jest regularny wzrost. Rok 2018 został zamknięty liczbą 310,3 mln pasażerów. W przewozie towarowym ostatnie dwa lata kończą się wzrostem z 239,9 mln ton w 2017 r. do 250,3 mln ton w 2018 r. Liczby te pokazują, że trend ten będzie się utrzymywał, co potwierdzają także doświadczenia takich Państw jak, chociażby Wielka Brytania gdzie w latach 60 likwidowano kolejne połączenia, a następnie przystąpiono do ich odbudowy, gdyż system transportowy oparty głównie na transporcie drogowym okazał się niewydolny. Podobny przykład płynie z sąsiednich Niemiec, w 1991 roku już po zjednoczeniu koleje przewiozły ponad miliard pasażerów. Dzisiaj przewozi się tam ponad dwa miliardy.

Uruchamianie, jak i rewitalizacja zamkniętych linii kolejowych wpisana jest w politykę Unii Europejskiej. Już w 2011 roku Komisja Europejska wyznaczyła krajom członkowskim cel, aby do 2050 r. ponad połowę drogowego transportu towarowego na odległości większe niż 300 km przenieść na inne środki transportu – głównie na kolej. Kontynuację tego rodzaju działań potwierdza wysokość środków unijnych, jaką Polska otrzymała w obecnej perspektywie finansowanej oraz zapowiedzi kontynuowania wsparcia na rozwój transportu kolejowego w latach 2021-2027. Ponadto mając na uwadze cele klimatyczne promowane przez UE należy wskazać, że kolej jest najbardziej ekologicznym rodzajem transportu.

Ważnym argumentem przemawiającym za ponownym uruchomieniem linii 144 jest rozwój oparty na budowie centrów przesiadkowych, będących węzłami łączącymi ze sobą rożne rodzaje transportu. Ich powstawanie oparte jest na podłożu ekologicznym mającym na celu zmniejszenie produkcji gazów powodujących zanieczyszczenie atmosfery. Tego typu obiekty funkcjonują już w dużych miastach (np. Opole), a kolejne powstają na terenie całego kraju, w tym również na terenie miasta Tarnowskie Góry. Miasto Tarnowskie Góry otrzymało dofinansowanie w wysokości 48 mln złotych na rozbudowę centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej. W ramach projektu przewidziano rozbudowę i zagospodarowanie centrum przesiadkowego integrującego Dworzec Autobusowy i Dworzec PKP oraz budowę ponad 28 km dróg rowerowych i infrastruktury towarzyszącej. Inwestycja powinna zostać zrealizowana do połowy roku 2023.

Niebagatelne znacznie ma także zjawisko suburbanizacji, czyli przenoszenia się mieszkańców dużych miast na tereny podmiejskie. Szybkie i komfortowe dotarcie do miejsca pracy czy uczelni ma ogromne znaczenie dla wygody życia społecznego i ochrony środowiska. Przedmiotowe połączenie kolejowe przełoży się na wzrost liczby mieszkańców, z jednoczesnym ograniczeniem uciążliwości ruchu samochodowego (korki). Sytuacja ta przełoży się bezpośrednio na rozwój małych miejscowości wzdłuż trasy, otworzy nowe możliwości zarobkowe dla mieszkańców, spowoduje wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych oraz zahamuje zjawisko wymierania tych miejscowości.

Kolejnym argumentem przemawiającym za przywróceniem połączenia pomiędzy Opolem a Tarnowskimi Górami jest alternatywny charakter tej trasy umożliwiający wyjazd ze Śląska w kierunku Opola i Wrocławia z pominięciem rejonu Gliwic i Kędzierzyna-Koźla zarówno dla transportu pasażerskiego, jak i towarowego. W tym momencie należy zauważyć, że uruchomienie pełnej komunikacji na trasie 144 nie wymaga inwestycji na całej długości, a jedynie na odcinku od Fosowskiego do Tarnowskich Gór, gdyż wcześniejszy odcinek od Opola do Fosowskiego został zmodernizowany w latach 2013-2014. Informacja ta ma fundamentalne znaczenie w ocenie kosztów modernizacji niniejszego szlaku komunikacyjnego.

Koronnym argumentem wskazującym na rewitalizację linii kolejowej 144 jest komunikacja mieszkańców województwa opolskiego z Międzynarodowym Portem Lotnicznym Katowice w Pyrzowicach. Na chwilę obecną korzystanie z najbliższego lotniska wymaga podróży samochodem i znalezienia miejsc parkingowych, jednocześnie wykluczając korzystnie osób nieposiadających własnego samochodu. W najbliższym sąsiedztwie rozpoczęła się realizacja projektu o wartości 741,8 mln zł związanego z odbudową i uruchomieniem linii kolejowej 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie, biegnącej obok MPL Katowice w Pyrzowicach, z którym będzie połączona. Szacuje się, że trasa z Tarnowskich Gór do lotniska wyniesie 17 minut. Odnowienie szlaku komunikacyjnego pozwalającego na szybką i komfortową podróż na lotnisko, przełoży się także na uatrakcyjnienie obszaru dla turystów i wzrost ruchu turystycznego. To z kolei pośrednio przełoży się na rozwój gospodarczy regionów.

 Wszystkie przedstawione argumenty jednoznacznie wskazują na pozytywny wpływ rewitalizacji linii kolejowej nr 144 Tarnowskie Góry – Opole dla okolicznych mieszkańców oraz całych województw, które łączy.

Petycję w sprawie przywrócenia połączenia w wersji online można podpisać.

Call Now ButtonZadzwoń teraz