Informacje ogólne

Data publikacji: 2 czerwca 2020
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 23 – Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.

Termin realizacji 2018-09-28 – 2021-06-30

Wartość całkowita 3 331 800,00 zł

Koszty kwalifikowane 3 005 580,70 zł

Dofinansowanie UE 2 554 743,61 zł

Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT

Celem projektu jest modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkól Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 23, której efektem będzie poprawa efektywności energetycznej budynku o 81,50%, poprzez zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 830,94 [MWh/rok] oraz efekt ekologiczny w postaci redukcji pyłu emitowanego do atmosfery o 0,135 [t PM10/rok] oraz spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery o 283,86 [ton ekwiwalentu CO2/rok].

W ramach projektu zostaną wykonane następujące przedsięwzięcia:

  • docieplenie ścian zewn. w tym fundamentowych,
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  • docieplenie stropodachów,
  • wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
  • wymiana opraw świetlnych na energooszczędne,
  • wymiana instalacji odgromowej,
  • inne roboty budowlane towarzyszące wykazane w projekcie jako wydatek niekwalifikowany m.in.:
    likwidacja zsypu, przebudowa wejść do obiektu.
Zadzwoń teraz