Regulamin przyznawania nagrody „Orła i Róży” dla zasłużonych dla Powiatu Tarnogórskiego

Data publikacji: 25 czerwca 2020
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Regulamin przyznawania nagrody „Orła i Róży” dla zasłużonych dla Powiatu Tarnogórskiego

§ 1
Dla wyróżnienia zasług, cnót obywatelskich oraz wybitnych osiągnięć mieszkańców Powiatu, a także w uznaniu osób działających na rzecz Powiatu, Rada Powiatu Tarnogórskiego ustanawia nagrodę „Orła i Róży”.

§ 2
Nagroda „Orła i Róży” przyznawana jest obywatelom, którzy szczególnie wyróżnili się w zakresie:
1) ofiarnej działalności publicznej,
2) sumiennego wykonywania obowiązków wynikających z pracy na rzecz Powiatu,
3) wybitnych osiągnięć w zakresie nauki, kultury, sztuki i sportu,
4) niesienia pomocy innym oraz działalności charytatywnej.

§ 3
Nagroda może być także przyznawana osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej, organizacjom pozarządowym oraz stowarzyszeniom, które realizowały szczególnie ważne zadania na rzecz Powiatu i wybitnie przyczyniły się do jego rozwoju gospodarczego, społecznego bądź kulturalnego.

§ 4
Nagrodę „Orła i Róży”, zwaną dalej nagrodą, przyznaje Rada Powiatu w drodze uchwały podjętej po zasięgnięciu opinii kapituły nagrody.

§ 5
Kapitułę stanowią: Przewodniczący Rady Powiatu, 2 radni – przedstawiciele Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu, ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych, Przewodniczący Zarządu Powiatu wraz z członkami Zarządu Powiatu, a także laureaci albo ich statutowi przedstawiciele, którzy otrzymali nagrodę „Orła i Róży” w roku poprzednim.

§ 6
Przewodniczącym kapituły jest Starosta Tarnogórski.

§ 7
1.Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą występować: członkowie kapituły nagrody, organy samorządowe, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, jak również organy jednostek samorządu gospodarczego.
2. Wnioski można składać do 31 marca danego roku kalendarzowego.
3. Wniosek nie rozpatrzony pozytywnie w danym roku można po aktualizacji składać ponownie w roku następnym.
4. W przypadku nieprzyznania nagrody w danym roku złożone wnioski będą rozpatrywane w kolejnym roku. Dopuszcza się możliwość aktualizacji wniosku.

§ 8
Wniosek o nadanie nagrody winien zawierać charakterystykę szczególnych dokonań danej osoby lub podmiotu uzasadniającą jej nadanie, a w szczególności prezentację społecznej i zawodowej działalności kandydata, która przyniosła wymierne korzyści dla Powiatu Tarnogórskiego.

§ 9
1.Wnioski o nadanie nagrody rozpatruje kapituła nagrody, która w drodze uchwały podejmuje następujące decyzje:
1) akceptuje wniosek i występuje do Rady Powiatu o nadanie nagrody lub
2) odrzuca wniosek.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kapituła nagrody, w drodze uchwały, może odstąpić od przyznania nagrody w danym roku. Uchwałę w sprawie nieprzyznania w danym roku nagrody „Orła i Róży” podejmuje Rada Powiatu.

§ 10
W ciągu roku kalendarzowego można nadać dwie nagrody.

§ 11
Nagrodę wręcza przewodniczący kapituły – Starosta Tarnogórski.

§ 12
1. Nagroda jest przyznawana w formie rzeczowej lub pieniężnej.
2. Wysokość nagrody pieniężnej wynosi 5 tys. zł.
3. W skład nagrody wchodzą: dyplom oraz medal pamiątkowy, którego wzór określa załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 13
Dokumentację nagrody oraz listę osób uhonorowanych nagrodą prowadzi Sekretarz Powiatu.

§ 14
Koszty wykonania medalu oraz wydatki związane z nadaniem nagrody pokrywane są z budżetu Powiatu Tarnogórskiego.

Zgodne z uchwałą Rady Powiatu Tarnogórskiego
nr III/41/2003 z dnia 14 stycznia 2003 roku, zmienioną następującymi uchwałami:
– nr XVIII/149/2004 z dnia 27 stycznia 2004 roku,
– nr VI/80/2011 z dnia 29 marca 2011 roku,
– nr III/47/2015 z dnia 17 lutego 2015 roku,
– nr XXXI/268/2017 z dnia 3 marca 2017 roku
oraz nr XX/202/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku.

Zadzwoń teraz