Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2020

Data publikacji: 2 lipca 2020

Rada Polskiej Izby Ekologii ogłosiła 19. edycję konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2020”

Konkurs ma zasięg ogólnopolski, skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, które przyczyniły się do znacznej poprawy stanu środowiska naturalnego. Konkurs „Ekolaury PIE 2020” został objęty patronatem honorowym przez Ministerstwo Klimatu, Marszałka Województwa Śląskiego, Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Prezydenta Miasta Katowice oraz do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Więcej: http://www.pie.pl/ekolaury.html

Celem Konkursu jest:

 • wyróżnianie podmiotów zaangażowanych w edukację ekologiczną;
 • popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i gospodarki wodnej;
 • promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego. 

Ekolaury i wyróżnienia są przyznawane w kategoriach:

 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami
 • Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
 • Ekoprodukt, zielone technologie
 • Edukacja ekologiczna
 • Ochrona przyrody i zwiększanie bioróżnorodności
 • Energooszczędność, efektywność energetyczna
 • Czystsza Produkcja
 • Gmina, związek gminny przyjazny środowisku
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska

  Kryteria i zasady oceny oceny wniosków Konkursowych:

 • uzyskany efekt ekologiczny i społeczny oraz efektywność ekonomiczną,
 • wpływ na środowisko jako całość, ze szczególnym uwzględnieniem ponadregionalnego oddziaływania na środowisko,
 • innowacyjność, nowoczesność, oryginalność,
 • uniwersalność,
 • strukturę finansowania przedsięwzięcia,
 • zasięg możliwego zastosowania (lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy),
 • udział w programach zarządzania środowiskiem,
 • edukację i współpracę ze społeczeństwem.

  Terminarz:

 • kwiecień 2020 r.                   – ogłoszenie kolejnej edycji Konkursu;
 • do 31 lipca 2020 r.             – nadsyłanie wniosków konkursowych na adres Biura PIE;
 • do 15 sierpnia 2020 r.             – ocena formalna wniosków konkursowych;
 • do 31 sierpnia 2020 r.            – ocena merytoryczna wniosków;     
 • 30 września 2020 r.                – wyłonienie Laureatów Konkursu;
 • październik 2020 r.              – ogłoszenie wyników podczas uroczystej Gali wręczenia nagród Laureatom.

Formularz zgłoszeniowy do konkursu

Zadzwoń teraz