Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach

Data publikacji: 3 sierpnia 2020

„Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24. – Poprawa warunków pobytu pensjonariuszy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.”

Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Poddziałanie: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs

Termin realizacji: od 2014-07-02 do 2022-03-31

Wartość całkowita: 3 404 897,78 zł

Koszty kwalifikowane: 2 818 141,83zł

Dofinansowanie UE: 2 395 420,55 zł

Celem projektu jest modernizacja energetyczna budynku Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach ul. Włoska 24, której efektem będzie poprawa efektywności energetycznej budynku o 58,81 %, poprzez zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 1090913,61 [kWh/rok] oraz efekt ekologiczny w postaci redukcji pyłu emitowanego do atmosfery o 0,177[t PM10/rok] oraz spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery o 368,15 [ton ekwiwalentu CO2/rok].

W ramach projektu zostaną wykonane następujące przedsięwzięcia:

– wymiana stolarki okiennej,

– wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej,

– docieplenie ścian zewnętrznych,

– docieplenie stropodachów i dachów,

– wymiana instalacji centralnego ogrzewania,

– inne roboty budowlane towarzyszące wykazane w projekcie jako wydatek niekwalifikowany

Call Now ButtonZadzwoń teraz