Pieniądze na rozwój usług rolniczych – termin naboru wniosków wydłużony do 15 lutego br.

Data publikacji: 12 stycznia 2021
Termin składania wniosków o przyznanie pomocy na “Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” został wydłużony do 15 lutego 2021 r. Ze wsparcia na rozwinięcie działalności mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które świadczą usługi na rzecz rolników. Maksymalna wysokość dofinansowania to 500.000 złotych.
Wnioski przyjmują oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji.
Można je składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. Wniosek można również wysłać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP.
Pomoc na “Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” finansowana jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
O dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku w zakresie co najmniej jednego z następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):
– 01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną;
– 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich;
– 01.63.Z – Działalność usługowa następująca po zbiorach.
Refundacji podlega do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych,  do których zalicza się m.in. koszty:
1. Zakupu lub leasingu (zakończonego przeniesieniem prawa własności):
– nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej,
– aparatury pomiarowej i kontrolnej,
– sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług,
2. Wdrożenia systemu zarządzania jakością,
3. Opłat za patenty i licencje.
Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 500.000 zł na jednego beneficjenta.
Dofinansowanie nie obejmuje zakupu nieruchomości, rzeczy używanych, jak również kosztów robót budowlanych, leasingu zwrotnego oraz podatku VAT.
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie ARIMR.

Call Now ButtonZadzwoń teraz