Konsultacje w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2022 roku za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie

Data publikacji: 6 września 2021
budynek starostwa

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2022 roku za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie w myśl art.130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.

OGŁOSZENIE

W związku z:

 • Uchwałą nr LVI/513/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
  w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
  z późniejszymi zmianami.
 • Zarządzeniem nr 10/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25 stycznia 2013 roku
  w sprawie wprowadzenia procedury konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego
  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

podaję do konsultacji, celem wyrażenia pisemnej opinii:

projekt Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego

w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2022 roku

za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie w myśl art.130a

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym

Pisemne opinie można wnosić od dnia 7 września 2021 roku do dnia 10 września 2021 roku  

Projekt uchwały podlegającej konsultacjom stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Konsultacje przeprowadza się poprzez:

 1. Zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Powiatu Tarnogórskiego (www.tarnogorski.pl) w zakładce „Konsultacje społeczne”.
 2. Udostępnienie wersji papierowej projektu uchwały w Wydziale Gospodarczym Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 (pokój nr 102) lub drogą elektroniczną na adres: kancelaria@tarnogorski.pl lub kierować drogą pocztową na adres:

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

ul. Karłuszowiec 5

42-600 Tarnowskie Góry

Za datę złożenia opinii uważa się datę jej wpływu do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału Gospodarczego.

załączniki:

Call Now ButtonZadzwoń teraz