Roczny program współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok przyjęty przez Radę Powiatu Tarnogórskiego

Data publikacji: 27 października 2021
na zdjeciu uścisk dłoni

26 października 2021 r. Rada Powiatu Tarnogórskiego przyjęła uchwałę nr XXXV/326/2021 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

„Roczny program współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi (…)”, został opracowany zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z zapisami tej ustawy zawiera on w szczególności:

1) cel główny i cele szczegółowe programu;

2) zasady współpracy;

3) zakres przedmiotowy;

4) formy współpracy;

5) priorytetowe zadania publiczne;

6) okres realizacji programu;

7) sposób realizacji programu;

8) wysokość środków planowanych na realizację programu;

9) sposób oceny realizacji programu;

10) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;

11) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Program został przygotowany przez Biuro ds. Promocji, Kultury i Sportu, z wykorzystaniem informacji przekazanych przez wydziały i jednostki organizacyjne w zakresie współpracy z organizacjami oraz propozycji i uwag zgłoszonych przez organizacje podczas konsultacji społecznych.

Treść uchwały w załączniku.

Call Now ButtonZadzwoń teraz