Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu uchwały

Data publikacji: 8 grudnia 2021
baner_konsultacje_spoleczne

Podajemy do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, który udziela świadczeń całodobowych.


W związku z:
• uchwałą nr LVI/513/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia
2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą
Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji z późniejszymi zmianami,

• Zarządzeniem nr 10/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25 stycznia 2013 roku
w sprawie wprowadzenie procedury konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku
Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

Podaję do konsultacji, celem wyrażenia pisemnej opinii:
– projekt uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub
odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, który udziela świadczeń całodobowych.
Pisemne opinie można wnosić od dnia 8 grudnia 2021 roku do dnia 10 grudnia 2021 roku.

Call Now ButtonZadzwoń teraz