Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego

Data publikacji: 14 grudnia 2021
awatar konsukltacje społeczne

Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie szczegółowych
warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu
płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy
zastępczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie
rehabilitacji leczniczej, który udziela świadczeń całodobowych.

Zadzwoń teraz