Ogłoszenie o II rekrutacji do projektu „Inkubator sukcesu – wsparcie przedsiębiorczości”

Data publikacji: 21 grudnia 2021
logo awatar inkubator przedsiebiorczości

Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza nabór do projektu „Inkubator sukcesu – wsparcie przedsiębiorczości” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, poddziałanie: 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu rozpocznie się od dnia 14.12.2021 r., a zakończy w dniu 29.12.2021 r.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać:

  • za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską na adres Biura Projektu – Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z. o. o. ul. ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry,
  • osobiście – ze względu na COVID-19 zalecaną formą jest wysłanie dokumentów przesyłką pocztową lub kurierską – w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość kontaktu osobistego z pracownikiem biura, po wcześniejszym umówieniu na spotkanie,
  • elektronicznie – można przesyłać wyłącznie przesyłki opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu; nie można przesyłać dokumentów rekrutacyjnych faksem lub skanem.

Potwierdzenie złożenia dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską nastąpi poprzez przesłanie Indywidualnego Numeru Identyfikacyjnego na podany adres e-mail.

Dokumenty rekrutacyjne dostarczone powinny być w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru podanego w Regulaminie.

Pomoc w wypełnieniu dokumentacji rekrutacyjnej odbywać się będzie tylko drogą elektroniczna lub telefoniczną. Biuro Projektu jest czynne: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7.00-15.00, wtorek i piątek w godz. 10:00-18:00.

Przez dokumenty rekrutacyjne należy na tym etapie rozumieć wyłącznie – Formularz rekrutacyjny – załącznik nr 1 (wersja aktualna z dnia 7.12.2021 r.).

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w Regulaminie Rekrutacji Uczestników, szczegóły dotyczące zasad przyznawania dotacji (w tym form zabezpieczenia na wypadek niedotrzymania warunków umowy) zostały podane w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Biurem Projektu Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o. pod numerem tel.: +32 393 29 52, e- mail: projekty.inkubator@tarnogorski.pl.,

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji oraz załącznikami.
Dokumenty proszę wypełniać elektronicznie za pomocą oprogramowania Office firmy Microsoft. Prosimy nie używać darmowych programów typu Open Office, Libre Office.

Więcej pod linkiem:

Ogłoszenie o II rekrutacji do projektu „Inkubator sukcesu – wsparcie przedsiębiorczości”

logo UE poziom efs
Call Now ButtonZadzwoń teraz