Skorzystaj z nieodpłatnych porad prawnych, obywatelskich i mediacji

Data publikacji: 10 stycznia 2022
awatar nieodpłatna pomoc prawna1

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora? Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w rozłożeniu długu na raty, w spłacie pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego? Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub mediacji. Darmową pomoc uzyskasz w ponad 1500 punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w całym kraju. Sprawdź, jak to zrobić.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE i NIEODPŁATNA MEDIACJA NA TERENIE POWIATU TARNOGÓRSKIEGO, informacja ogólna.

OSOBY UPRAWNIONE
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

ZAPISY
Aby skorzystać z pomocy należy zarejestrować się telefonicznie pod numerem telefonu (32) 32 381-37-76 od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach lub zapisać się elektronicznie pod adresem https://np.ms.gov.pl/zapisy
Następnie pracownik Starostwa przekazuje informację konkretnemu prawnikowi o konieczności udzielenia porady w określonym dniu i czasie. Prawnik udziela nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobie stacjonarnie, telefonicznie bądź za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń.

WAŻNE!
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, nie ma obowiązku składania pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna-przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia
o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest pomocą de minimis, w związku z czym podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.2020 poz. 708). Podmiot ubiegający się o pomoc, jeszcze przed otrzymaniem porady prawnej, zobowiązany jest złożyć ”Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis”.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
  Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,
 • porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
 • nieodpłatną mediację.
  Nieodpłatna mediacja obejmuje:
 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
 • przeprowadzenie mediacji,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
  Uwaga! Czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć 2 godzin.

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz doświadczające trudności
w komunikowaniu się, mogą umówić się na poradę w następujący sposób:

 • telefonicznie pod numerem (32) 381-37-76
 • przez stronę internetową: https://np.ms.gov.pl/zapisy
  OPINIE
  Osoby uprawnione mogą przekazywać opinie (karta pomocy część B) odnośnie udzielonej porady prawnej poprzez przesłanie wypełnionej karty drogą elektroniczną na adres: zamowienia@tarnogorski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry z dopiskiem NPP.

Pliki do pobrania na stronie BIP pod linkiem : lista do pobrania

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP)/ nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO)/ nieodpłatnej mediacji (NM) zlokalizowane w na terenie powiatu tarnogórskiego:

Punkt Lokalizacja Punkt prowadzony przez: Dni Godziny
1.NPP/NMTarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16Radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w KatowicachPoniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek8.00 – 12.00, 8.00 – 12.00, 8.00 – 12.00, 8.00 – 12.00, 8.00 – 12.00 8.00 – 12.00
    2. NPP/NMTarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16Radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w KatowicachPoniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek14.00 – 18.00, 14.00 – 18.00, 13.00 – 17.00, 12.00 – 16.00, 14.00 – 18.00 8.00 – 12.00
  3.       NPPWieszowa ul. Bytomska 154Radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach  Środa  13.00-17.00
   Tąpkowice ul. Zwycięstwa 17 Poniedziałek Wtorek 9.00 -13.00, 15.00 – 19.00
 Radzionków ul Jana Pawła II 2 Czwartek piątek13.00-17.00, 8.00-12.00
    4. NPO/NMKalety ul. Żwirki i Wigury 2Fundacją Poradnictwa Pro Bono, ul. Mochnackiego 41/17, 30-652 KrakówPoniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek8.00 – 12.00, 14.30 – 18.30, 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 14.30 – 12.00   8.00 – 12.00
5. NPO/NMTworóg ul. Zamkowa 16Fundacją Poradnictwa Pro Bono, ul. Mochnackiego 41/17, 30-652 KrakówPoniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek14.00 – 18.00, 14.00 – 18.00, 14.00 – 18.00, 14.00 – 18.00, 14.00 – 18.00   8.00 – 12.00
6. NPP/NMŚwierklaniec ul. Oświęcimska 7Fundacją Poradnictwa Pro Bono, ul. Mochnackiego 41/17, 30-652 KrakówPoniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek14.00 – 18.00, 14.00 – 18.00, 14.00 – 18.00, 14.00 – 18.00, 14.00 – 18.00   8.00 – 12.00

Lista punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Tarnogórskiego w 2022 roku:

 1. Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16
  Punkt obsługiwany przez radców prawnych wpisanych na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych
  w Katowicach oraz adwokatów wpisanych na listę Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach

poniedziałek – od godz. 08.00 do godz. 12.00,
wtorek – od godz. 08.00 do godz. 12.00,
środa – od godz. 08.00 do godz. 12.00,
czwartek – od godz. 08.00 do godz. 12.00,
piątek – od godz. 08.00 do godz. 12.00

 1. Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16
  Punkt obsługiwany przez radców prawnych wpisanych na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych
  w Katowicach oraz adwokatów wpisanych na listę Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach

poniedziałek – od godz. 14.00 do godz. 18.00,
wtorek – od godz. 14.00 do godz. 18.00,
środa – od godz. 13.00 do godz. 17.00,
czwartek – od godz. 12.00 do godz. 16.00,
piątek – od godz. 14.00 do godz. 18.00.

 1. Wieszowa ul. Bytomska 154a – punkt łączony Kamieniec/Wieszowa/Tąpkowice
  Punkt obsługiwany przez radców prawnych wpisanych na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych
  w Katowicach oraz adwokatów wpisanych na listę Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach

środa – od godz. 13.00 do godz. 17.00

Radzionków ul. Jana Pawła II 2- punkt łączony Kamieniec/Wieszowa/Tąpkowice
Punkt obsługiwany przez radców prawnych wpisanych na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Katowicach oraz adwokatów wpisanych na listę Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach

czwartek od godz. 13.00 do godz. 17.00,
piątek od godz. 08.00 do godz. 12.00

Tąpkowice ul. Zwycięstwa 17- punkt łączony Kamieniec/Wieszowa/Tąpkowice
Punkt obsługiwany przez radców prawnych wpisanych na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Katowicach oraz adwokatów wpisanych na listę Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach

poniedziałek – od godz. 09.00 do godz. 13.00,
wtorek – od godz. 15.00 do godz. 19.00,

 1. Tworóg, ul. Zamkowa 16
  Punkt obsługiwany przez Fundacją Poradnictwa Pro Bono, ul. Mochnackiego 41/17, 30-652 Kraków, numer
  w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000719291,udzielana w tym punkcie nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacja świadczona jest przez adwokatów, radców prawnych oraz doradców obywatelskich.

poniedziałek – od godz. 14.00 do godz. 18.00,
wtorek – od godz. 14.00 do godz. 18.00,
środa – od godz. 14.00 do godz. 18.00,
czwartek – od godz. 14.00 do godz. 18.00,
piątek – od godz.14.00 do godz. 18.00

 1. Świerklaniec, ul. Oświęcimska 7
  Punkt obsługiwany Fundacją Poradnictwa Pro Bono, ul. Mochnackiego 41/17, 30-652 Kraków, numer
  w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000719291,udzielana w tym punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów i radców prawnych.

poniedziałek – od godz. 14.00 do godz. 18.00,
wtorek – od godz. 14.00 do godz. 18.00,
środa – od godz. 14.00 do godz. 18.00,
czwartek – od godz. 14.00 do godz. 18.00,
piątek – od godz. 14.00 do godz. 18.00

 1. Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2
  Punkt obsługiwany Fundacją Poradnictwa Pro Bono, ul. Mochnackiego 41/17, 30-652 Kraków, numer
  w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000719291,udzielana w tym punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacja jest przez adwokatów i radców prawnych oraz doradców obywatelskich.

poniedziałek – od godz. 8.00 do godz. 12.00,
wtorek – od godz. 14.30 do godz. 18.30,
środa – od godz. 8.00 do godz. 12.00,
czwartek – od godz. 13.00 do godz. 17.00,
piątek – od godz. 14.30 do godz. 18.30.

Call Now ButtonZadzwoń teraz