Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza II nabór do projektu „Inkubator sukcesu – wsparcie przedsiębiorczości”

Data publikacji: 20 stycznia 2022
logo awatar inkubator przedsiebiorczości

Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza II nabór do projektu „Inkubator sukcesu – wsparcie przedsiębiorczości” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, poddziałanie: 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu rozpoczął się od dnia 14.12.2021 r.,
a zakończy w dniu 26.01.2022 r.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci:

  1. Szkoleń w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
  2. Pomocy w technicznym wypełnieniu biznesplanu
  3. Bezzwrotnej dotacji w wysokości 23 050,00 zł dla 15 Uczestników Projektu
  4. Wsparcia pomostowego w kwocie do 3 000,00 zł miesięcznie dla 15 Uczestników Projektu w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy

Dokumenty rekrutacyjne należy składać:
za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską na adres Biura Projektu – Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z. o. o. ul. ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry,
osobiście – ze względu na COVID-19 zalecaną formą jest wysłanie dokumentów przesyłką pocztową lub kurierską – w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość kontaktu osobistego z pracownikiem biura, po wcześniejszym umówieniu na spotkanie,
elektronicznie – można przesyłać wyłącznie przesyłki opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu; nie można przesyłać dokumentów rekrutacyjnych faksem lub skanem.

Dokumenty rekrutacyjne dostarczone powinny być w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru podanego w Regulaminie.

W przypadku pytań, zalecany jest kontakt z Biurem Projektu Inkubatora Przedsiębiorczości Sp.
z o.o. pod numerem 32 393 29 52, e- mail: projekty.inkubator @ tarnogorski.pl.,

Szczegółowe informacje pod adresem strony projektu:
http://www.inkubator.tarnogorski.pl/wsparcie/

logo UE poziom efs
Call Now ButtonZadzwoń teraz