Złóż wniosek o stypendium

Data publikacji: 3 czerwca 2022
na zdjęciu napis stypendia i czapka

Informujemy, że do 10 lipca 2022 r. w kancelarii Starostwa Powiatowego ul. Karłuszowiec 5, parter, pokój nr 1) można składać wnioski o przyznanie stypendium dla uzdolnionej młodzieży.

O stypendia mogą się starać uczniowie pobierający naukę na terenie Powiatu Tarnogórskiego. Stypendium jest przyznawane uczniowi za wyniki uzyskane w szkole ponadpodstawowej w roku szkolnym poprzedzającym uzyskanie stypendium. Średnia ocen ucznia za rok poprzedzający ubieganie się o stypendium musi wynosić co najmniej 4,8, ponadto uczeń powinien osiągać sukcesy naukowo-badawcze, artystyczne, sportowe, udzielać się w wolontariacie lub szczycić się innymi osiągnięciami wykraczającymi poza obowiązujący program nauczania.

Warunki uzyskania stypendium dla młodzieży określa uchwała nr VI/78/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania Stypendiów Powiatu Tarnogórskiego uzdolnionej młodzieży pobierającej naukę na terenie Powiatu Tarnogórskiego. Szczegółowe zasady i warunki, jakie musi spełniać stypendysta
oraz wzór wniosku stanowią załączniki do ww. uchwały.

Dodatkowe informacje dotyczące stypendiów można uzyskać w Wydziale Kontroli
i Zarządzania Jednostkami Oświatowymi pod numerem telefonu 32 381 37 69.

Link do BIP Uchwała Rady Powiatu

Zadzwoń teraz