Projekt Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego

Data publikacji: 12 października 2022
baner_konsultacje_spoleczne

Projekt Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2023 roku za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie w myśl art.130a
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.

OGŁOSZENIE


W związku z:
• Uchwałą nr LVI/513/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2010 roku
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności
Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

• Zarządzeniem nr 10/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 • podaję do konsultacji, celem wyrażenia pisemnej opinii:
  projekt Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2023 roku za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie w myśl art.130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym
 • Pisemne opinie można wnosić od dnia 13 października 2022 roku do dnia 17 października 2022 roku


Projekt uchwały podlegającej konsultacjom stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.


Konsultacje przeprowadza się poprzez:

 1. Zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Powiatu Tarnogórskiego
  (www.tarnoqorski.pl) w zakładce „Konsultacje społeczne”.
 2. Udostępnienie wersji papierowej projektu uchwały w Wydziale Gospodarczym Starostwa
  Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 (pokój nr 102) lub drogą
  elektroniczną na adres: kancelaria@tarnoqorski.pl lub kierować drogą pocztową na adres:
  Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach ul. Karłuszowiec 5 42-600 Tarnowskie Góry
  Za datę złożenia opinii uważa się datę jej wpływu do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.
  Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału Gospodarczego.
Call Now ButtonZadzwoń teraz