Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

Data publikacji: 19 października 2022
budynek starostwa i logo powiatu

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2023 roku za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie w myśl art.130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.

Konsultacje przeprowadzono na podstawie:
-Uchwały nr LVI/513/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2010 roku
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności
Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

-Zarządzenia nr 10/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach www.powiat.tarnogorski.pl w zakładce „Konsultacje społeczne” zamieszczono projekt uchwały celem wyrażenia pisemnej opinii.

Udostępniono projekt uchwały w wersji papierowej w Wydziale Gospodarczym (pokój 102) w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5.

W związku z brakiem uwag i opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego nie zachodzi konieczność wprowadzania zmian do projektu uchwały.

Call Now ButtonZadzwoń teraz