Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego

Data publikacji: 22 lutego 2023
awatar konsukltacje społeczne

Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie ustalenia minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka

Konsultacje przeprowadzono w dniach od 15 lutego 2023 roku do 17 lutego 2023 roku poprzez publikację ww. uchwały na stronie internetowej Powiatu Tarnogórskiego (www.tarnogorski.pl) w zakładce: „Konsultacje społeczne”.

W związku z brakiem uwag i opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego nie zachodzi konieczność wprowadzenia zmian do projektu uchwały.

Zadzwoń teraz