Konsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)

Data publikacji: 23 marca 2023
logo

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego wraz z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), informuje o:
– rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu „Dobra Mobilność 30/50 – Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Konsultacje zapisów projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko mają charakter otwarty. Zapraszamy do aktywnego udziału w tym procesie m.in. jednostki samorządu terytorialnego, środowiska społeczne, gospodarcze, naukowe, organizacje pozarządowe, jak również mieszkańców naszego subregionu.

Wnioski i uwagi do projektu dokumentu „Dobra Mobilność 30/50 – Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego” oraz Prognozy oddziaływania na środowisko można składać w terminie od dnia 20 marca 2023 r. do dnia 11 kwietnia 2023 r.:

  • elektronicznie na adres e-mail: mobilnosc@metropoliagzm.pl;
    w formie pisemnej:
    – na adres Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice;
    – bezpośrednio do siedziby Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice;
    – ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia dokumentów – Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice.

Wnioski i uwagi powinny być składane na formularzu dostępnym do pobrania na dole strony.

Link do strony: Konsultacje społeczne

Zadzwoń teraz