LIV sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego

Data publikacji: 25 maja 2023
radni powiatowi podczas sesji

Dzisiaj odbyła się kolejna już LIV sesja rady powiatu. Radni podejmowali uchwały w sprawach związanych z promocją zatrudnienia w powiecie, w sprawie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla członków powiatowej komisji lekarskiej, realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz w sprawie zmian w budżecie powiatu.

Po przyjęciu protokołu z poprzednich sesji, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Alicja Turyła przedstawiła sprawozdanie z realizacji „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim” za rok 2022.

Kierownik Biura Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia Magdalena Maślankiewicz przedstawiła informację dotyczącą zadania dotyczącego wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla członków powiatowej komisji lekarskiej orzekającej o stopniu zdolności do służby wojskowej.

Ewa Lukosz Naczelnik Wydziału Kontroli i Zarządzania Jednostkami Oświatowym przedstawiła Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi za 2022 rok.

Radni podjęli też uchwałę w sprawie nieprzyznania nagrody „Orła i Róży” w 2023 roku i przeznaczenia środków finansowych z tego tytułu na profilaktykę w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z powiatu tarnogórskiego.
Zostały też podjęte uchwały dotyczące budżetu powiatu, które to zagadnienia przedstawił Skarbnik Mariusz Dzwonkowski.

Swoje sprawozdania z działalności przedstawili także starosta Krystyna Kosmala i przewodniczący Przemysław Cichosz.

Zadzwoń teraz