Projekt Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego

Data publikacji: 31 sierpnia 2023
baner_konsultacje_spoleczne

Projekt Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2024 roku za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie w myśl art.130a
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.

OGŁOSZENIE


W związku z:

 • Uchwałą nr LVI/513/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2010 roku
  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności
  Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
  w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
  statutowej tych organizacji z póżn.zm.
 • Zarządzeniem nr 10/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25 stycznia 2013 roku
  w sprawie wprowadzenia procedury konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku
  Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, ogłaszanych w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Śląskiego.
  podaję do konsultacji, celem wyrażenia pisemnej opinii:
  projekt Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego
  w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2024 roku
  za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie w myśl art.130a
  ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym
  Pisemne opinie można wnosić od dnia 1 września 2023 roku do dnia 7 września 2023 roku
  Projekt uchwały podlegającej konsultacjom stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  Konsultacje przeprowadza się poprzez:
 1. Zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Powiatu Tarnogórskiego
  (www.tarnoqorski.pl) w zakładce „Konsultacje społeczne”.
 2. Udostępnienie wersji papierowej projektu uchwały w Wydziale Gospodarczym Starostwa
  Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 (pokój nr 102) lub drogą
  elektroniczną na adres: kancelaria@tqpowiat.pl lub kierować drogą pocztową na adres:
  Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach ul. Karłuszowiec 5
  42-600 Tarnowskie Góry
  Za datę złożenia opinii uważa się datę jej wpływu do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.
  Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału Gospodarczego.

Zadzwoń teraz