Termomodernizacja budynków II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica
w Tarnowskich Górach, ul. Piłsudskiego 1

Termomodernizacja budynków II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach, ul. Piłsudskiego 1

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT

Celem projektu była modernizacja energetyczna budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego im. S.  Staszica w Tarnowskich Górach  przy ul. Piłsudskiego 1, której efektem jest poprawa efektywności energetycznej budynku o 42,58%.

W ramach projektu wykonano:
– wymianę okien na okna drewniane z historycznym kształtem w zabytkowym budynku szkoły, wpisanym do rejestru zabytków,
– termomodernizację dachu szkoły i stropodachu zaplecza Sali gimnastycznej,
– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Sali gimnastycznej,
– docieplenie ścian zewnętrznych sali gimnastycznej,
– wymianę instalacji c.o. i sieci zewnętrznej c.o.
– inne roboty budowlane towarzyszące wykazane w projekcie jako wydatek niekwalifikowany.

W wyniku realizacji projektu zmodernizowano energetycznie 2 budynki o powierzchni użytkowej 3 160 m2.

W wyniku realizacji projektu nastąpiły :
-oszczędność energii cieplnej o 1899,48GJ/rok,
-zmniejszenie zużycia energii końcowej  o 1899,48 GJ/rok,
-zmniejszenie zużycia energii pierwotnej  w budynkach publicznych o 685 919,44 [kWh/rok]

-efekt ekologiczny w postaci redukcji pyłu emitowanego do atmosfery o 0,111 [ton PM10/rok] oraz spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery o 231,47  [ton równoważnika CO2/rok].

Okres realizacji: 2015-04-13 – 2019-02-15

Całkowita wartość projektu: 2 381 791,50 zł
Dofinansowanie Unii Europejskiej: 1 886 206,13 zł.

awatar do funduszy europejskich
Zadzwoń teraz