Krok po kroku

Kto może zgłosić pomysł na projekty do budżetu partycypacyjnego?

Propozycję projektów do zrealizowania może zgłosić każdy mieszkaniec Powiatu oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu zgodnie z art. 3 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
Ile pieniędzy przewidziano na realizację projektów w ramach budżetu partycypacyjnego dla Powiatu Tarnogórskiego?

Ogólna suma środków przeznaczonych na realizację projektów to 600 000zł.
Środki zostały podzielone na dwie pule dla:

  • gmin z liczbą mieszkańców poniżej 10 000 mieszkańców, w skład których wchodzą: Miasteczko Śląskie, Kalety, Ożarowice, Tworóg, Krupski Młyn otrzymują 45% ogólnej kwoty budżetu partycypacyjnego tj. 270 000zł;
  • gmin z liczbą mieszkańców powyżej 10 000 mieszkańców, w skład których wchodzą: Tarnowskie Góry, Radzionków, Świerklaniec, Zbrosławice otrzymują 55% ogólnej kwoty budżetu partycypacyjnego tj. 330 000zł.

Jakie projekty nie będą brane pod uwagę?

Projekty, których zakres zakłada sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia oraz których realizacja nie zapewni możliwości korzystania mieszkańcom z zrealizowanego projektu w ramach Budżetu partycypacyjnego z uwagi na fakt, że zadanie wymaga np. wykonania kolejnego etapu.

Pamiętaj!
Szacunkowy koszt realizacji przedsięwzięcia nie może przekraczać wartość środków przeznaczonych dla poszczególnej grupy gmin.

Jak zgłosić projekt?

Zgłoszenie projektów odbywa się na formularzu zgłoszenia projektów, który jest dostępny na stronie internetowej Powiatu (www.powiat.tarnogorski.pl) w zakładce budżet partycypacyjny oraz w Kancelarii w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, pokój nr 1.
Wypełnione formularze projektów składa się w wersji papierowej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 – Kancelaria pok. nr 1, za pośrednictwem poczty lub przesyła się w wersji elektronicznej na adres kancelaria@tgpowiat.pl.
Formularze należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w Harmonogramie wdrożenia budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego ogłaszanym na każdą jego edycję, przy czym oryginalne dokumenty w terminie do 3 dni roboczych od daty ich wysłania w wersji elektronicznej do siedziby Starostwa.

Pamiętaj!
O dacie złożenia wniosku w terminie decyduje data wpływu do siedziby Starostwa. Wnioski złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Kiedy formularz uznany jest za ważny?

Formularz jest uznany za ważny jeśli wypełnisz wszystkie jego pola i zgłosisz go zgodnie z terminem wskazanym w Harmonogramie.

Czy mogę dokonywać zmian w złożonym projekcie?

W ramach procedury zgłaszania wniosków wnioskodawcy mogą na każdym etapie procedury przed dniem rozpoczęcia głosowania wycofać złożony wniosek, wyrazić lub odmówić wyrażenia zgody na połączenie wniosku z innym wnioskiem, jeżeli zostaną wnioski uznanie na etapie weryfikacji jako tożsame.

Czy mogę zgłosić ten sam projekt, który został zgłoszony poprzednich edycjach?

Tak. Proszę jednak uwzględnić uwagi wniesione na etapie weryfikacji projektu, w szczególności w zakresie poprawności kalkulacji kosztów. Projekty z poprzednich edycji znaleźć można na naszej stronie.

Czy jeden mieszkaniec może popierać więcej niż jeden projekt?

Tak. Mieszkańcy mogą na tym etapie popierać dowolną liczbę wniosków.

Kto dokonuje weryfikacji projektów?

Weryfikacji przesłanych formularzy zgłaszania projektów pod względem formalnym i merytorycznym dokonuje Zespół składający się z pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach powołany przez Starostę Tarnogórskiego.

Na czym polega weryfikacja projektów?

Weryfikacja formalna obejmuje przede wszystkim sprawdzenie terminowości złożonego formularza oraz prawidłowości wypełnienia formularza, w tym kompletność wypełnienia rubryk, załączników, zgodności zgłoszonych zadań z kompetencjami Powiatu.

Weryfikację merytoryczną zgłaszanych projektów dokonują wydziały merytoryczne oraz jednostki organizacyjnych Powiatu w zakresie:

  1. ich zgodności z przepisami prawa w odniesieniu do merytorycznego zakresu projektu,
  2. własności nieruchomości,
  3. planów Zarządu Powiatu wobec wskazanej nieruchomości,
  4. zgodności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
  5. kosztów przedsięwzięcia,
  6. realizacji zadania pod względem technicznym.

Czy w trakcie weryfikacji będą urealniane/korygowane koszty, które wskazałem w formularzu zgłoszenia projektów?

Tak, pracownicy wydziałów merytorycznych ocenią koszt wykonania projektu. Jeśli będzie to wyższa kwota niż zakładał wnioskodawca, zostanie dokonana korekta kosztów jego realizacji, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany.

Co jeśli projekt, który zgłosiłem zostanie oceniony negatywnie?

O negatywnym wyniku oceny formalno-merytorycznej zostaniesz poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej. Następnie w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania niniejszej informacji będziesz miał możliwość złożenia zażalenia, w którym należy odnieść się do treści uzasadnienia wyniku weryfikacji. Złożone zażalenie na wynik weryfikacji rozpatrzy Komisja opiniująca w terminie 21 dni od daty jego złożenia.

Kto zatwierdza listę projektów do głosowania?

Listę projektów do głosowania zatwierdza w formie uchwały Zarząd Powiatu Tarnogórskiego. Następnie lista zostanie podana do informacji publicznej na stronie internetowej Starostwa w zakładce budżet Partycypacyjny oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Kto może zagłosować na projekty?

Prawo udziału w głosowaniu ma mieszkaniec Powiatu.

Jak mogę zagłosować?

Samodzielnie przez Internet poprzez stronę www.powiat.tarnogorski.pl lub przy stanowisku komputerowym udostępnionym w holu głównym siedziby Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 w terminie wskazanym w Harmonogramie wdrażania budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego ogłaszanym na daną edycję budżetu.

Ile projektów mogę poprzeć w głosowaniu?

Każdy głosujący może oddać tylko jeden głos na wybrany projekt.

Czy mogę głosować na projekty nie ze swojej gminy?

Tak. Można głosować na dowolne projekty w całym Powiecie.

Jakie są kryteria powodujące, że dany projekt wygra w głosowaniu?

Do realizacji mogą zostać przeznaczone projekty, które uzyskały największą liczbę punktów, aż do wyczerpania ogólnej kwoty przeznaczonej dla poszczególnej gminy.

Kto zrealizuje zadania, które wygrały w głosowaniu?

Realizacja projektów powierzona zostanie wydziałom/jednostkom organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, właściwym z uwagi na rodzaj zadania.

Szczegółowe zasady i procedury znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej
Zadzwoń teraz