Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej

logo UE poziom efs

Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Źródło finansowania : Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku

Podziałanie: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT

Cel projektu to dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy, wzrost zatrudnienia wśród absolwentów niżej wymienionych szkół zawodowych na terenie powiatu tarnogórskiego :

 • Zespół Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach,
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach,
 • Centrum Edukacji Ekonomiczno- Handlowej w Tarnowskich Górach,
 • Zespół Szkół Artystyczno – Projektowych w Tarnowskich Górach,
 • Zespół Szkół Gastronomiczo – Hotelarskich w Tarnowskich Górach,
 • Wieloprofilowy Zespół Szkól w Tarnowskich Górach,
 • Zespół Szkół Budowlano – Architektonicznych w Tarnowskich Górach,
 • Zespół Szkół Techniczno – Usługowych w Tarnowskich Górach,
  Technikum nr 13 w Radzionkowie,

Zadania realizowane w ramach projektu to:

 • doradztwo edukacyjno-zawodowe zakończone indywidualnie zaplanowaną ścieżką wsparcia dla 581 uczestniczek i uczestników projektu
 • staże uczniowskie zgodne z podstawą programową. kształcenia w zawodzie i dodatkowe praktyki i staże u pracodawców dla 300 uczestników i uczestniczek projektu,
 • kursy/szkolenia, prowadzące do nabycia nowych kwalifikacji, zdobycia nowych uprawnień dla uczniów i uczennic 0-uczestniów i uczestniczek projektu
 • kursy i studia podyplomowe dla 37 nauczycieli i nauczycielek,
 • stworzenie w pracowniach/warsztatach szkolnych w 9 szkołach warunków odzwierciedlających naturalne środowisko pracy poprzez wyposażenie/doposażenie/utworzenie pracowni nauki zawodu,
 • dostęp do platformy Wirtualne Laboratoria w Zespole Szkół Techniczno – Usługowych, Centrum Edukacji Ekonomiczno – Handlowej i Technikum nr 13 w Radzionkowie

Efekty realizacji projektu
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych 70

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne 9

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie 37

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego 9

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy 300

Wskaźniki rezultatu

Liczba szkół wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS 11
Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy nabyli kompetencje/kwalifikacje 30

Okres realizacji : 2018-09-01 – 2022-03-31
Wartość całkowita projektu: 4 743 277,05 zł
Dofinansowanie Unii Europejskiej: 4 506 113,20 zł

Zadzwoń teraz