Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 23 – Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki

Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 23 – Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania : Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT

Celem projektu była modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkól Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza, której efektem jest poprawa efektywności energetycznej budynku o 81,50%.

W ramach projektu wykonano:
– docieplenie ścian zewnętrznych, w tym fundamentowych,
– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
– docieplenie stropodachów,
– wymianę instalacji centralnego ogrzewania,
– wymianę opraw świetlnych na energooszczędne,
– wymianę instalacji odgromowej,
– inne roboty budowlane towarzyszące wykazane w projekcie jako wydatek niekwalifikowany.

W wyniku realizacji projektu zmodernizowano energetycznie 1 budynek o powierzchni użytkowej 4627,87 m2.

Efekty realizacji projektu to :
– oszczędność energii elektrycznej 63,18 MWh/rok
– oszczędność energii cieplnej 2300,89 GJ/rok,
– zmniejszenie zużycia energii końcowej o 2528,34 GJ/rok,
– zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 1020483,41 [kWh/rok]

-efekt ekologiczny w postaci redukcji pyłu emitowanego do atmosfery o 0,14290 [ton PM10/rok] oraz spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery o 349,01 [ton równoważnika CO2/rok].

Okres realizacji: 2018-09-28 – 2021-09-30

Całkowita wartość projektu: 3 319 951,07 zł
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 2 554 743,61 zł

awatar do funduszy europejskich
Zadzwoń teraz